BŮH VĚRNĚ ZAOPATŘUJÍCÍ

Když naše srdce začne být poslušné Božímu slovu– dovolíme Svatému Duchu, aby odhalil a pokořil veškerý hřích v našem životě – sám Hospodin nás přivede k radosti. „Bůh jim připravil převelikou radost“ (Nehemjáš 12:43). Věřím, že toto vylití požehnání zahrnuje hojnou radost, i když jsme zrovna podrobováni zkouškám. Hospodin otevírá nebesa a zalévá nás požehnáním, nadšením z Ježíše– jásáním a zpěvem – ať už se nacházíme v jakýchkoliv okolnostech.

Nehemjáš připomněl jásajícím Izraelitům, jak Bůh zaopatřoval jejich předky na poušti. Hospodin na ně vyléval rozličné druhy milosti. Vyučoval je svým duchem a vedl je oblakem a ohnivým sloupem. Nadpřirozeně jim poskytoval manu a vodu. A učinil zázrak, aby se jejich oděv ani obuv neobnosily (viz Nehemjáš 9:19-21).

Jak tato požehnání lahodí tvému uchu? Rozličné druhy milosti, jasné vedení, vyučování Duchem svatým, uspokojení všech tvých fyzických i hmotných potřeb? Pro mne je to úžasné! A vskutku všechna tato požehnání platí i pro nás. Hospodin ve svém nezměrném slitování slíbil, že svůj lid zaopatří.

Přesto si stále volíme život na poušti stejně jako Izraelité. Nehemjáš poukázal, že se jejich předkové bouřili proti Hospodinu a ignorovali jeho zákon: „Ale začali být vzpurní a bouřili se proti tobě. Tvůj zákon zavrhli … Měl jsi s nimi trpělivost po mnohá léta … ale neposlouchali“ /Nehemjáš 9:26, 30).

Umíš si představit tu příšernou duchovní smrt, kterou na sebe tito lidé uvrhli? 40 let sabatů bez radosti a veselí. 40 let pohřbů bez vejití do Zaslíbené země. Tito Izraelité měli hojné požehnání, nic jim nescházelo – měli však vlažného ducha.

Takový je obraz Jehova Jireh – Boha věrně zaopatřujícího svůj lid, i když je tento lid otrlý vůči jeho Slovu. Izraelitům se Boží věci omrzely. Ve svém slitování je Hospodin dále vedl v jejich každodenních záležitostech a zaopatřoval je. Tento lid však nikdy nevešel do Boží plnosti.

Je to nějaký div, když se naše šaty a obuv neobnosí? Není to snad proto, že nikam nejdeme …?