PRVNÍ Z JEHO ZÁZRAKŮ by Gary Wilkerson

Písmo nám říká, že na svatbě v Káně bylo "šest kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na dvě nebo tři míry. (Jan 2:6, ČSP). V poslušnosti Ježíši služebníci naplnili velké nádoby vodou, která se zázračně proměnila ve víno s plnou výraznou chutí.

Toto víno představuje Kristovu krev, která nás vykupuje. Ve starém zákoně Bůh použil Mojžíše, aby proměnil řeku plnou vody v krev coby znamení Jeho soudu. V protikladu k této události Ježíš proměnil vodu ve víno, aby představil novou Boží smlouvu. Skrze tento zázračný čin dal najevo: "Vaše očišťovací rituály pouze očistí váš zevnějšek, ne však nejhlubší nitro vašeho srdce. Moje očišťující krev je potřeba, aby toto dílo byly ve vás vykonáno."

Když to shrnu, starý způsob se stal minulostí, protože Ježíš ohlásil nový. Správce hostiny doslovně ochutnal nové víno, které vzniklo zázračným způsobem. Užasl: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle." (2:10)

To nebyl jen správce hostiny, kdo přijal požehnání. Každý přítomný měl užitek z té ohromující události, včetně učedníků, kteří Ježíše doprovázeli. "Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých
znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili." (2:11) Pokud Ježíšovi učedníci potřebovali důkaz, že On je Mesiáš, tento zázračný čin jim jej poskytl. Přesvědčilo je to, aby Jej následovali naplno.

Jaký je to úžasný obraz naší služby světu v Ježíšově jménu! Svět zoufale potřebuje Jeho vykupující krev, která za nás byla prolita na kříži a nyní volně proudí skrze naše životy díky Jeho oběti. A tento dar je tady proto, aby byl předán postupně dalším lidem, aby svět byl požehnán stejně jako jsme byli požehnáni i my.

Dnes se mnoho křesťanů spokojí s tím, že přijímají Boží požehnání, a věrně chodí na nedělní shromáždění. Jiní tak dychtí po Jeho požehnáních, že cestují od jednoho probuzení k druhému a křičí: "Pane, vylij to na mne!" Veškerá jejich energie, zdroje a pozornost se soustřeďují na přijímání Božího požehnání a ne na jeho vylévání na další lidi. To není smysl požehnání. Teď mne nepochopte špatně - je dobré a prospěšné být neustále naplňován Duchem svatým. Ale jako Tělo Kristovo jsme povoláni k něčemu více než jen k ochutnávání; máme příkaz sloužit a předávat Jeho bohaté požehnání dál.