PŘÍSTUP K VÍTĚZNÉMU ŽIVOTU

Když Ježíš chodil po zemi, zpřístupnil sám sebe celému lidstvu. Vyučoval v synagógách, na svazích hor, na loďkách. Uzdravoval nemocné, konal zázraky a divy. Pozvedal svůj hlas během svátků a křičel: "Já jsem živá voda. Pojď ke mně, a já napojím tvoji žíznivou duši." Nikdo se nemohl k Němu přiblížit a odejít s nenaplněnými potřebami.

Ale pozvání našeho Pána bylo většinou ignorováno. Zvolal nad národem: „Jeruzaléme,Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. (Matouš 23:37, ČSP) Říkal Izraelcům: "Jsem tady a teď, dostupný pro každého. Pověděl jsem vám, aby jste si ke mně přišli pro uzdravení a naplnění svých potřeb. Ale vy nepřijdete."

Jak Ježíš odpověděl na lidské odmítnutí, kterého se mu dostalo? Prohlásil: "Hle, váš dům se vám zanechává pustý." (Mt 23:38) Slovo, které Ježíš používá pro "pustý" znamená osamělost, zničení, neplodnost. On řekl: "Váš sborový život, vaše domácnost, vaše duchovní pouť - vše to postupně uschne a zemře."

Přemýšlej o tom. Pokud rodiče nehledají Boha každý den, jejich děti samozřejmě také nebudou. Namísto toho se jejich dům naplní světskostí, duchovní neplodností, nepopsatelnou osamělostí. Dokonce se může stát, že rodina skončí v rozkladu.

Přitom si uvědom, že Ježíš vyřkl tato slova v den milosti. Dodal: "Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘“ (Matouš 23:39) Význam je tento: "Zpřístupnil jsem vám vše, co potřebujete k vítěznému životu. Ale vy jste Moji nabídku ignorovali. Je mi to líto, ale vaše rozhodnutí vnese do vašich životů a domovů zkázu. A už mne znovu neuvidíte, až na věčnosti.

Kdy jsi naposledy přišel k Pánu a našel všechno, co jsi zrovna potřeboval k životu? Byl jsi v problémech a čelil jsi krizi ve své rodině, zaměstnání či trpěl zdravotními problémy? Není nic špatného na tom, když si přivlastňuješ Boží zdroje a domáháš se jich v závažných potřebách. Izaiáš píše: "Hospodine, v tísni tě hledali, šeptali naučenou modlitbu kvůli tvému káznění." (Izaiáš 26:16) Žalmista svědčí: "Můj hlas zní k Hospodinu - o pomoc volám; můj hlas zní k Hospodinu - prosím o smilování. Vylévám před ním svůj nářek, povídám před ním o svém soužení." (Žalm 142:1-2)