PÁNOVA MODLITBA by Carter Conlon

V Lukáši 11:2 - 4 nás Ježíš vyučoval o modlitbě. Pojďme si stručně projít některé ze základů, které vyučoval.

"Otče náš" - musíme porozumět, že nyní jsme ve vztahu s Bohem Otcem skrze Ježíše Krista. To nám zaručuje právo stát před Jeho trůnem a přednášet svoje žádosti.

"Jež jsi na nebesích" - Jeho cesty převyšují naše cesty. Jeho myšlenky převyšují ty naše. On žije v místě naprostého a absolutního vítězství. V Bohu neexistuje možnost porážky.
"Posvěť se Tvé jméno" - Máme důvěřovat Jeho jménu a reputaci. On je spravedlivý a nikdy nám nebude říkat něco, co je v rozporu s pravdou.

"Přijď Tvoje království, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi" - tak jak věci existují v Jeho srdci, tak by situace měla vypadat zde na zemi. Jak ty a já chodíme s Bohem, bude v nás postupně narůstat vnitřní touha vidět přicházet Jeho království v moci a slávě; vidět Jeho vůli, jak se děje jak v nebi, tak na zemi. V naší modlitbě by mělo dojít k radikálnímu posunu: nežádáme jen vše pro sebe, ale máme být zaměřeni na druhé! Právě tady nacházíme opravdovou moc modlitby!

"Náš denní chléb dej nám dnes" - Bůh nám poskytne naše denní zaopatření, pokud uznáváme, že On je náš Zaopatřitel.

"A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům" - ty a já jsme vyslanci království odpuštění. Proto je pro nás příkazem odpustit druhým. V opačném případě bychom nemohli představovat Boží odpuštění na zemi. 

"A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého" - máme důvěřovat Bohu, že nás povede a vysvobodí a uvědomovat si, že nejsme dost chytří na to, abychom prošli tímto životem o svých silách. Jsme oklamaní až do morku kostí a jsme schopni vytvořit něco, co může vypadat jako Boží vedení, zatímco ve skutečnosti jsme jen vedeni vlastním srdcem. Jednoduše musíme počítat s tím, že cesta, po které jdeme, vůbec nemusí být správná, i když se nám tak jeví. Je to v Písmu: Některá cesta se připadá člověku správná,avšak nakonec je cestou smrti. (Přísloví 16:25)


__________

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.