SYNOVÉ SKÉVY by Claude Houde

„…někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: 

„Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.


To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání.“ (Skutky 19:13-18)

Jaký příběh! Vidíme v tom, jasně jako ve dni, obraz tisíce sborů, duchovenstev a věřících dnes. Všimni si některých charakteristik synů Skévy. Měli nábožný původ, druho-generační tradici s historií rituálů a pobožnosti. Měli trvání a reputaci v Božím domě, neboť byli synové velekněze. Znali Písmo a dobře se naučili slang duchovního boje.

Ale byli jako ubohé Andulky opakující slova, intonace a naučené modlitby, zatímco neměli žádné pořádné společenství a vztah s Bohem. Měli skvělou dovednost jazyka, ale nebylo v tom žádné vítězství, žádná nadpřirozená autorita. Věděli, jak si udržet vzhled, ale neměli žádnou moc, žádnou božskou kapacitu něco dodat/udělat, byli jen bledá nápodoba s osvětlením. Chtěli vyhánět démony, ale nevyvinuli svůj vztah s Bohem na tom tajném místě. Výsledek byl hrozivý a nebezpečný.

Žízníš po pomazané svobodě, autoritě a vítězství? Hoříš touhou kráčet vírou, která „dává život tomu, co bylo mrtvé“? Volej se mnou, „Pane, prohlub mou víru.“ Neexistuje žádné omezení dodávané síly, ochrany a moci, které budou tvé, pokud budeš stát proti nepříteli s vírou, která říká, „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ (Matouš 19:26)

__________

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.