SLEDUJTE ÚPRK NEPŘÍTELE

„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi“ (Izajáš, 44:3).

Dal vám Pán toto Slovo, které hasí žízeň? Přišel k vám v období duchovního sucha a zaplavil vás svým Duchem? Pijete čistou vodu Jeho Slova?

Pokud ano, jste připraveni žádat si další zaslíbení: „Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky.“ (verše 3–4).

Jak možná víte, vrby rostou rychle, vysoko a doširoka. Často je můžete vidět podél potoků či rybníků a jezer. Bůh tu říká: „Protože jste moji vyvolení, vyliji svého Ducha na vaše děti. A způsobím, že vyrostou vysoko a budou silní v Pánu.“

Když čtete znovu a znovu tyto verše, dosaďte si do nich jména svých dětí, které nenásledují Pána. Dožadujte se Božího slibu tak, že se budete modlit: „Pane, řekl jsi, že vyleješ svého Ducha na mé děti. Teď prosím požehnej mému synu (tady doplňte jeho jméno). Vylij svého Ducha na mou dceru (doplňte její jméno). Učiň, aby oba žíznili po Tvé živé vodě a obrátili se k Tobě.“

Bůh říká, že nakonec všechny vaše děti budou svědčit: „Patřím Hospodinu“ (verš 5). Jaký je to úžasný slib!

Tato zaslíbení však nejsou pro každého, kdo by jen prohlásil „Patřím Kristu“. Jsou pouze pro hladovějící, žíznivé rodiče – ty, kteří se každý den sytí z Božího Slova, pravidelně se modlí, a prosí Ducha svatého, aby na ně vylil svou sílu a přítomnost.

Pokud jste takoví, potom důvěřujte Božím zaslíbením – jednomu každému z nich! Přivlastněte si je, a potom se za ně u Pána přimlouvejte. Proste za svou rodinu v modlitbě a sledujte, jak nepřítel prchá pryč.