NEOMEZENÝ PŘÍSTUP

V náhlém a slavném okamžiku nám Ježíš umožnil zcela neomezený přístup k Otci. Písmo dokládá, že na Golgotě, na kříži skropeném krví, „Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů“ (Matouš 27:50-51).

V okamžiku Ježíšovy smrti se opona v Jeruzalémském chrámě doslova rozpůlila. Tehdy byl i náš osud završen. Moment skonu našeho Pána způsobil, že můžeme zcela neomezeně vstupovat do svatyně svatých: „Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla“ (Židům 10:19-20).

Doslovné roztržení chrámové opony se v duchovním světě stalo zcela novým symbolem. Konečně jsme se mohli těšit z něčeho, co nemohlo být předchozím generacím dopřáno! Je to privilegium, které nemohl přijmout ani Abraham, ani Mojžíš, ani David – možnost svobodně a kdykoliv vstupovat do svatyně svatých, až k trůnu všemohoucího Boha. Pro nás již tyto dveře nejsou zavřeny. Byl nám umožněn volný vstup.

Veleknězem se po své smrti stal Ježíš, a to i pro nás. Vystoupil do Nového Jeruzaléma, do chrámu nevybudovaného rukama, kde se úlohy velekněze ujal. Vešel přímo do svaté Boží přítomnosti a s kadidlem svých přímluv složil svou obětovanou krev u trůnu milosti. Potom usedl po Otcově pravici nově obdařen vší mocí, silou a slávou.

V té chvíli Ježíš uplatnil právo Nové smlouvy přijmout jako jedno duchovní tělo všechny, kdo budou činit pokání a vyznají jej jako svého Pána a Spasitele. Následně seslal Ducha svatého, aby předal svým dětem slovo: „Otevřel jsem dveře k Otci. Nyní jste přijati pouze tím, že vírou setrváváte ve mně. A tak přistupte směle k trůnu milosti! Vezmu vás do přítomnosti svého Otce, jenž je nyní vaším Otcem. Přístup k Němu je vám umožněn kdykoliv, ve dne i v noci.“