MODLÍCÍ SE RODIČE

Jednoho dne budeme všichni stát před soudnou stolicí a zodpovídat se Bohu, jak jsme vychovali své děti. A v ten okamžik se nebude nikdo z nás moci vymlouvat nebo obvińovat někoho jiného. Proto bychom se dnes měli zeptat sami sebe: "Vychovali jsme své děti v bázni před Bohem? Dali jsme jim za vzor život plný lásky a úcty k Bohu?"

Pamatuji se, jak jsem si jako chlapec hrával venku a slychával svou matku, jak se za mě u nás doma ve třetím patře modlí. Její příklad se mi vryl do paměti. Později, když jsme s Gwen vychovávali své děti, dělali jsme totéž, modlili jsme se za ně v souladu s Božím slovem: „Pane, učiň naše syny jako duby podél vod života. Nechť jsou naše dcery jako vyleštěné sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Střez je všechny od úkladů toho zlého.“ (viz Izajáš 61:3 a Žalm 144:12).

Každý křesťanský rodič vkládá do svého dítěte obrovské naděje. Vidívám to pravidelně na našich shromáždění, když rodiče přinášejí své děti dopředu, aby je odevzdali Bohu. A starší našeho sboru se modlí za Boží lásku a ochranu pro tyto maličké. Potom je pomažeme olejem a prosíme Ducha svatého, aby kolem nich postavil ohnivou zeď.

Ale občas, si nemohu pomoci a ptám se sám sebe: Kolik těchto vzácných dětí skončí ve spárech ďábla – na drogách nebo jako zločinci – protože jejich otec nebo matka se nestarali o duchovní atmosféru ve svém domě? Skončí v troskách, protože jejich rodiče byli ponořeni do svých vlastních problémů, nikdy jim nevěnovali pozornost ani řádnou výchovu?

Možná jsi rodič, kterého bolí, že jeho dospělý syn nebo dcera již neslouží Pánu. Možná máš zlomené srdce, protože je tvé dítě závislé na drogách nebo alkoholu. Vidíš, jak se tvé kdysi citlivé dítě se stává zahořklým, tvrdým, ztraceným.

Nerad bych tímto poselstvím někoho odsuzoval. Nikdo nemůže vzít zpět svou minulost. Ale na něco se tě zeptám. Když se poohlédneš zpět na svá rodičovská léta, zeptej se sám sebe: Byl jsi opravdovým strážcem svého domu? Myslel jsi na své děti v každodenní modlitbě? Nebo jsi byl příliš zaneprázdněný? Dovolil jsi svým dětem, aby tě doháněly k obavám a strachu?

To všechno je už minulostí. Přesto tu zbývá něco, co můžeš udělat: Jsi stále povolán, aby ses vytrvale modlil za spasení svého dítěte. Je pravdou, že v dnešní modlitbě můžeš napravit to, co jsi promeškal v minulých letech. Stále můžeš hledat Boží tvář, předkládat svého milovaného v modlitbě a volat k Duchu svatému, aby ho usvědčil a dovedl ke kříži.