ON ODPOVÍ

My, kdo osobně známe Pána, jsme během let zažili mnoho zázraků. Zažili jsme Jeho požehnání, když nás zachránil z těžkých zkoušek a pokušení.
Desetiletí za desetiletím jsme byli důkazem, že Bůh je věrný uprostřed zoufalých okolností. Poznali jsme Ho jako zdroj naší síly, Jeho ruka se nás často dotýkala, aby nás uzdravila, Jeho Duch nám byl útěchou i průvodcem v nepřehledných zatáčkách. Dobře známe Pánova mnohá zaslíbení, protože jsme Ho za ta léta viděli je znovu a znovu naplňovat.
NEDOTČENÁ MLÁDEŽ
A přesto faktem zůstává, že naše kázání a zkušenosti se nedotkly generace mladých, která jde za námi. Mladí nejsou nadšeni krásou Božího Slova, protože ho neslyšeli kázat v čisté formě. Místo toho byli nalákáni do církve pozlátkem světské zábavy. Jak byli už jednou uvnitř, jediné evangelium, které slyšeli, bylo zjednodušené, nezavazující. A to jednoduché poselství je nechalo na holičkách.
Vím, že jsou církve, které oslovují mladé lidi celkem masově. Ale z naprosté většiny tato nastupující generace nepoznala, neviděla a nezažila Boží zázraky působící moc. Řekněte sami, ke komu se mohou obrátit? Jejich úděl je podle mě shrnut v nedávném novinovém titulku "Svět ztratil všechnu víru".
BŮH SLYŠÍ NAŠE VOLÁNÍ
Prorok Izajáš mluvil o dni, kdy svět bude jíst "chléb soužení a vodu poroby" (Izajáš 30:20). Předpověděl, že z tohoto soužení a poroby vzejde volání. A když ho Bůh uslyší, "zahrne tě svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví". (Izajáš 30:19).