ZASLÍBENÉ VYLITÍ

Jsem přesvědčený, že Pán chce dát svému lidu takový průlom jako nikdy předtím. 
„Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.“ (Izajáš 64:3, zvýraznění přidáno)
Kdo obdrží toto zaslíbené vylití? (Ti), kdo na něj čekají.“ Slovo čekat zde znamená „spojit“, „shromáždit“. V tomto případě je Boží lid shromážděn a spojen za jedním cílem, s vytrvalostí hledět k jednomu zaslíbení: že On sestoupí se Svou přítomností a obměkčí každé srdce.
Již nyní máme svědectví, že Bůh roztrhává nebesa a Jeho Duch sestupuje:
Rostoucí hlad po Něm v Kristově těle
Propuknutí vděčnosti, přestože temnota roste
Jedním z nejjasnějších důkazů, že Duch Svatý se začal nadpřirozeně projevovat je duch radosti, vylitý na Boží lid, jež vede lid k triumfálnímu uctívaní Pána uprostřed temné doby.
„Vycházíš vstříc tomu, kdo s radostí koná spravedlnost“ (Izajáš 64:5)
Tato radost bude zdrojem naší síly ve dnech, které přicházejí. Naše služba dostává zprávy z celého světa popisující, jak církev zažívá nadpřirozenou radost v těch nejhorších podmínkách. A děje se to také mezi obyčejnými křesťany, kteří se modlí, aby s nimi Pán pohnul. Jejich hora strachu se rozpouští jako vosk, a nyní jásají s vděčností.