TVŮJ ČAS S NÍM

Král Ása vedl Boží lid k zázračnému vítězství nad Etiopskou milionovou armádou. Poté vydal svědectví, že Boží přítomnost rozprášila nepřítele.
„Ása volal . . . Hospodine, mimo tebe není pomoci pro boj mezi mocným a bezmocným. Pomoz nám . . . vždyť spoléháme na tebe a ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto davu. . . . Hospodin porazil Kúšijce před Ásou.“ (2. Paralipomenon 14:11-12)
Když Ása vedl svou vítěznou armádu zpět do Jeruzaléma, potkal v městské bráně proroka Azarjáše, který mu řekl: „Slyšte mě, Áso . . . Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt, ale jestliže ho opustíte, opustí vás. Po mnoho dní byl Izrael bez pravého Boha . . . Ve své tísni se vrátil k Hospodinu, Bohu Izraele; hledali ho a dal se jim nalézt.“ (2. Paralipomenon 15:2-4)
Zde je tajemství jak získat a udžet si Boží přítomnost ve svém životě. Hospodin připomněl Ásovi bez jakýchkoliv nejistých podmínek: „Áso, nikdy nezapomeň, jak jsi přišel k tomuto vítězství. Když jsi byl v nesnázích, hledal jsi Mě celým svým srdcem. Pamatuj si, to, co ti přineslo vítězství, byla Má přítomnost.“
Dnes se oblak Boží přitomnosti vznáší nad tvým skrytým důvěrným časem modlitby. On tě povede, posílí tě a bude tě držet v Božím odpočinku, dá ti vedení ve tvém domě, práci, ve vztazích. Můžeš mít společenství s Pánem kdekoliv, ať po cestě do práce nebo cestou do školy. Můžeš všeho nechat a říct: „Pane, mám teď půl hodiny a chci s Tebou mluvit.“ To je tvůj „důvěrný čas“ s Ním.