TICHÉ SPOČINUTÍ A DŮVĚRA

Mojžíš byl přesvědčen, že bez Boží přítomnosti by bylo marné se o cokoli v životě pokoušet. Když mluvil s Hospodinem tváří v tvář, směle prohlásil: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj“ (Exodus 33:15). Říkal: „Hospodine, nebudeš-li s námi, nedokážeme to. Neuděláme jediný krok, pokud nebudeme ujištěni o Tvé přítomnosti.“
Mojžíš věděl, že to, co oddělilo Izrael od ostatních národů, byla Boží přítomnost, a totéž platí o dnešním Božím lidu. Boží přítomnost nás vede a činí v nás i skrze nás Boží vůli. Jeho přítomnost také zahání strach a zmatek.
Mojžíš měl tento postoj: „Stavíme pouze na jediném pravidle: Jediný způsob, jak být vedeni, jak bojovat a přežít v této době, je přebývat v Boží přítomnosti. Když je Jeho přítomnost v našem středu, nikdo nás nemůže zničit. Avšak bez Něho jsme bezmocní a odsouzení k zániku. Nechť všechny národy světa důvěřují ve své mocné armády, železné vozy a vycvičené vojáky. My budeme důvěřovat v konající přítomnost Hospodina.“
Bůh Mojžíšovi na jeho smělé prohlášení odpověděl: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí“ (Exodus 33:14). Hebrejské slovo zde přeložené jako odpočinutí znamená „bezpečná a pokojná důvěra.“ Bůh říkal: „Ať už budete čelit jakékoli bitvě nebo zkoušce, vždycky budete moci ve Mně nalézt tiché spočinutí a důvěru.“