ZAZNÍVAJÍCÍ VOLÁNÍ

Náš Pán má v každém národě svatý pozůstatek svého lidu. A právě teď si připravuje lid, který se naučil na Něho očekávat. V malých sborech a shromážděních všude po světě – v Číně, Indii, Evropě, Africe, Severní a Jižní Americe – zaznívá volání nabývající na intenzitě:
„Bože, sestup! Sešli oheň svého Svatého Ducha! Ať se rozplyne veškerá tělesnost. Zjev svou přítomnost.“ Tito lidé vědí, že Ježíšova slova určená Jeho učedníkům platí i pro ně: „Můj Duch v okamžiku všechno změní. Všechny hory tvrdosti a nevíry se rozplynou a každý, kdo proti vám povstal, nyní přijde do stáda.“ Když to nastane, nebude o tom žádná zmínka – žádné televizní kamery, žádní zvláštní evangelisté, žádní organizátoři pořádající „probuzení.“ Místo nich zde budou pouze zoufalí a hladoví lidé očekávající, že Pán zjeví svou slávu a spasitelnou moc.
SVĚT VYMYKAJÍCÍ SE KONTROLE
Boží lid ví, že Bůh je v těchto problematických dobách jediným zdrojem podpory, a brzy to pozná i svět. Jak upadá ekonomika – když se Írán a Rusko stávají čím dál tím větší hrozbou a nastávají celosvětové kalamity – lidé nebudou chtít slyšet poselství o sebeuspokojování. Ve světě, který se vymyká kontrole, budou chtít poznat Boží existenci.
Zaslíbení, které dal Bůh proroku Izajášovi, platí i dnes:
„Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká“ (Izajáš 64:4, kurzíva přidána).