POVZBUZENÍ

V Deuteronomiu 11 vidíme Izrael u řeky Jordánu, jak se jej chystá překročit na cestě do Zaslíbené země.
Předtím, než vykročili Boží lidé na cestu do Kanánu je Mojžíš svolal, aby jim vyřídil poselství od Hospodina. Uvědom si, že to nebyla generace odsouzená zemřít pro svou neposlušnost v divočině. Byla to generace, která následovala nevěrné. Když jejich otcové překročili Rudé moře, byli tito lidé ještě mladí, tedy v rozmezí od útlého dětství do dvaceti let. Nyní však mnoha z nich bylo přes padesát a jejich vlastní děti utvářely třetí generaci.
POSLOUCHEJTE MĚ
Mojžíš začal svoje nabádání k této “střední generaci” následujícími slovy:
“Znáte dnes přece to, co vaši synové nepoznali a neviděli, totiž napomínání Hospodina, vašeho Boha, jeho velikost, jeho pevnou ruku a vztaženou paži” (Deuteronomium 11:2).
Mojžíš to objasnil: “To poselství, které vám budu říkat, není určené pro vaše děti. Není to určené pro ty, kteří neviděli zázraky, které jste viděli vy. Není to pro ty, kteří neznali kázeň Hospodina. A není to pro ty, kteří nezakusili Boží ohromnou moc v období zkoušek.”
JASNÉ POVĚŘENÍ
Bůh chtěl říci této střední generaci toto: “Já vás volám na plný úvazek jako mé služebníky. Musíte být vždy pevní a nikdy mi nesmíte přestat důvěřovat. Jedině tak vaše děti uvidí moji mocnou ruku, která působí ve vašem životě a  budou povzbuzeni pokojem, který máte i uprostřed všelijakých soužení.”