BOHULIBÝ ŽIVOT

Apoštol Pavel učil církev v Kolosech: „Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha“ (Koloským 1:10).

Co je potřebné pro bohulibý život? Pavel nám říká: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy“ (Koloským 3:12-13).

Pavel nám říká tolika slovy: „ Toto je mé slovo pro vás v těchto kritických časech. Ve světle těžkých časů, o nichž víte, že přicházejí, máte poměřovat svůj život s Pánem.“

Jinými slovy: máme se ptát sami sebe: „Stávám se podobnější Kristu? Rostu více do trpělivosti nebo do vznětlivosti? Jsem laskavější a milejší nebo horší a více vyhledávám spory? Stávám se jemnějším a odpouštím, nebo jsem více zahořklý a držím v sobě nenávist? Snáším se s druhými? Snáším slabosti a chyby mých blízkých, nebo musím mít vždycky pravdu?“

Pavel naznačuje, že ve světle takového přicházejícího dne nezáleží na tom, jaké činnosti vykonáte či jaké uděláte dobročinné skutky. Bez ohledu na to jak jste laskaví k cizím, bez ohledu na to kolik duší jste přivedli ke Kristu, zůstává tato otázka: Stáváš se více milujícím, trpělivějším, odpouštějícím, snášenlivějším?

Zkoumání tvého života s Kristem znamená nedívat se tolik na to, co děláš, jako na to, kým se stáváš. Takový život se nemůže uskutečnit pouhou lidskou snahou. Nestane se tak pouhým vyřčením ve svobodném rozhodnutí: „Stanu se takovým typem věřícího.“ Přesněji řečeno, stane se to činností Ducha Svatého skrze víru v jeho Slovo.

Nejprve čteme tato slova a věříme, že jsou Božím voláním k nám, abychom zkoumali sami sebe. A tak žádáme Ducha, aby nám ukazoval, kdo opravdu jsme a měřil nás svým Slovem. Potom žádáme Ducha Svatého, aby nám pomohl se změnit.