SVĚŘIT SE DO BOŽÍ PÉČE

Ježíš řekl: „…na zemi úzkost národů, bezradných…lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět: neboť mocnosti nebeské se zachvějí“ (Lukáš 21:25-26). Kristus nás varuje: „Bez naděje ve mne budou davy lidí doslova umírat strachem!“

Avšak pro Ježíšovy následovníky, pro ty, kteří věří Božím slibům, že zachová své děti, existuje nádherná svoboda od veškerého strachu. Ve skutečnosti všichni, kteří se poddají Kristovu panství, se nikdy nebudou muset znovu bát, pokud se jen chopí následujícího tajemství: Opravdová svoboda od strachu, obsahuje úplné svěření vlastního života do rukou Pána.

Svěření nás samotných do Boží péče, je skutek víry. Znamená to, poddat se zcela pod jeho moc, moudrost a milost, nechat se vést a být zachováni podle jeho vůle. Pokud to uděláme, Bůh celého vesmíru nám slibuje, že bude za nás zcela zodpovídat, krmit nás, šatit nás a chránit nás, a střežit naše srdce od všeho zlého.

Ježíš poskytl definitivní příklad tohoto svatého odevzdání se, když šel na kříž. Těsně před tím, než vypustil svého ducha, hlasitě zvolal: „…Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha…“ (Lukáš 23:46).

Kristus doslova vložil jednak svůj život a jednak svoji věčnou budoucnost do opatrování Otce. A když tak učinil, vložil duše všech svých ovcí do rukou Otce.

Asi se divíš: „Ale neřekl snad Ježíš, že má moc svůj život dát a opět jej přijmout?“ (Viz Jan 10:18) Když měl moc „opět svůj život přijmout“, proč ho svěřil do Božích rukou, aby byl jeho život zachován? Odpověď je jasná: Ježíš to učinil, aby tím dal příklad k následování všem svým ovcím!

Pokud nás někdo požádá, abychom mu svěřili naše životy, potom musíme vědět, že tento Někdo, má moc uchránit nás před veškerým nebezpečím, ohrožením a násilím. Apoštol Pavel píše: „…Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne“ (2.Timoteovi 1:12).