ZÁKLAD VÍRY

Na jakém základě je postavena tvoje víra? Písmo nám říká, že víra přichází slyšením a že Boží Slovo nám dává „duchovní uši“, které nás uschopňují slyšet (viz Římanům 10:17). Nuže, tady je uvedeno, co Bible říká o divokých zážitcích v našich životech:

  • „Nechť mne neobtékají vody záplavy, ať mne nepohltí hlubina… Slyš mne, Ó Pane, neboť tvá laskavost je dobrá…neskrývej svou tvář před svým služebníkem, neboť jsem v těžkostech“ (Žalm 69:15-17). Nepochybně vody soužení zaplavují životy zbožných.

  • „Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás jako se tříbí stříbro. Zavedl jsi nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil…šli jsme ohněm a vodou“ (Žalm 66:10-12). Kdo nás přivádí do sítě soužení? Sám Bůh.

  • „Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl…Bylo mi to k dobru, že jsem byl pokořen, naučil jsem se tvým nařízením“ (Žalm 119:67, 71). Tyto verše to dokonale vysvětlují. Být v soužení je pro nás dobré – dokonce nás to obdarovává.

Uvažuj o žalmistově prohlášení: „Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby…Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!“ (Žalm 116:1-4). Toto byl věrný služebník, který miloval Boha a měl velikou víru. A přece čelil strastem bolesti, trápení a smrti.

Toto téma jsme nalezli v Bibli. Boží Slovo hlasitě prohlašuje, že cesta víry vede záplavami a ohni: „Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka“ (Žalm 77:19). „Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď…Způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky“ (Izajáš 43:19). „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí“ (Izajáš 43:2). „Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: Neměj strach, já sám ti pomáhám!“ (Izajáš 41:13).

Tento poslední verš ukazuje důležitý klíč: V každém soužení, kterému čelíme, nás náš Otec drží za ruku. A přece pouze ti, kteří jdou soužením, dostávají tuto pomocnou ruku. Otevírá ji těm, kteří jsou chyceni do dravých vod těžkostí.