MŮJ ŽIVOT JE ZACHOVÁN

Bible nám říká, že Jákob získal neuvěřitelné zjevení, když se tváří v tvář setkal s Bohem: "Tedy nazval Jákob jméno místa toho Peníel; nebo jsem prý viděl Boha tváří v tvář, a zachována jest duše má" (Genesis 32:30). Jaké byly okolnosti tohoto zjevení? Byl to nejvíc skličující, hrůzu nahánějící okamžik v jeho životě. Tenkrát se Jákob dostal mezi dvě mocné síly: na jedné straně jeho rozhněvaný tchán Labán a na straně druhé jeho nepřátelský rozhořčený bratr Ezau.

Jákob právě odpracoval přes dvacet let pro Lábana, který ho opětovně podváděl a šidil. Nakonec toho měl Jákob dost. Tak aniž by to Lábanovi oznámil, vzal svou rodinu a utekl.

Lában pronásledoval Jákoba od východu s malou armádou, připravený ho zabít. Až teprve když Bůh varoval ve snu Lábana, aby Jákobovi neškodil, nechal svého zetě jít. Sotvaže se Lában ztratil z dohledu, přišel od západu Ezau. Také velel malé armádě asi 400 mužů a byl připravený zabít svého bratra za to, že mu ukradl prvorozenství.

Jákob čelil totální pohromě, byl přesvědčený, že všechno ztratí. Zdálo se to naprosto beznadějné. Přesto se v této temné hodině Jákob střetl s Bohem jako nikdy předtím. Zápasil s andělem, učenci věří, že to byl sám Hospodin.

Teď uvažuj taktéž o Jóbovi. Tento muž se také ocitl v nejvíce skličujícím okamžiku svého života. Prožíval zdrcující zármutek, mučivou fyzickou bolest, byl zcela zavržen svými přáteli. Přesto se Jóbovi v jeho nejtemnější hodině zjevil Bůh ve vichru. A Hospodin dal tomuto muži největší zjevení sebe sama, jakého kdy byla lidská bytost svědkem.

Bůh vzal Jóba vzhůru do vesmíru, potom dolů do hlubin moře. Vedl ho do skutečných tajemství stvoření. A Jób viděl věci, které žádný člověk neviděl. Byla mu zjevena Boží dokonalá sláva a majestát. Jób se z tohoto zážitku vynořil a chválil Boha slovy: "Nyní vím, Pane, že ty můžeš udělat všechno. Činím pokání, že jsem zpochybňoval tvůj soud. Vidím, že všechno je pod tvou kontrolou a je vedené tvou milostí. Hned od samého začátku jsi měl plán. Dříve jsem o tobě jen slyšel, ale teď jsem tě viděl na vlastní oči" (viz Jób 42:2-5).

Něco báječného, zázračného se stane, když prostě věříme. Přijde na nás pokoj, který nám umožní říci: "Nezáleží na tom, jak dopadne tato zkouška, toto soužení. Můj Bůh má všechno pod kontrolou. Nemusím se ničeho bát."