BOŽÍ PŘÍTEL

Uvažuj o způsobu, kterým Bůh sám popisuje svůj vztah s Abrahamem: "Abraham, přítel můj" (Izaiáš 41:8). Podobně nám říká Nový zákon: "I uvěřil Abraham Bohu ... a přítelem Božím nazván jest" (Jakub 2:23).

Jak neuvěřitelné čestné uznání, být nazván Božím přítelem. Většina křesťanů zpívala velice známý hymnus: "What a Friend We Have In Jesus" (Jakého přítele máme v Ježíši). Tyto biblické pasáže dosvědčují tuto pravdu s mocí. Aby Stvořitel vesmíru nazval člověka svým přítelem, se zdá mimo lidské porozumění. Přesto se to stalo Abrahamovi. Je to znamením velké důvěrnosti tohoto muže s Bohem.

Hebrejské slovo, které Izaiáš používá pro přítele, tu označuje náklonnost a blízkost. A v řečtině znamená slovo, které požívá Jakub pro přítele, drahý, blízký druh. Obojí zahrnuje hlubokou, sdílenou intimitu.

Čím blíže dorůstáme do Krista, tím větší se stává naše touha žít zcela v Jeho přítomnosti. Kromě toho začínáme stále jasněji poznávat, že Ježíš je náš jediný pravý základ.

Bible nám říká, že Abraham "očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh" (Židům 11:10). Pro Abrahama nebylo nic v jeho životě trvalé. Písmo říká, že svět byl pro něho "neznámým místem." Nebylo žádné místo, kde by zapustil kořeny. Nebeská vlast, po které prahnul Abraham, není místo v doslovném smyslu. Spíše to je přebývání doma s Otcem. Hebrejské slovo v této frázi "nebeská vlast," je Pater. Pochází z kořene slova znamenajícího Otec. Takže nebeská vlast, kterou hledal Abraham, bylo doslova místo s Otcem

Přesto Abraham nebyl žádný mystik. Nebyl asketa, který by se choval afektovaně a žil v duchovní pomatenosti. Tento muž žil pozemský život, který se silně týkal světských záležitostí. Ostatně, vlastnil tisícová stáda dobytka. A měl dost sloužících, aby zformoval malou milici. Abraham musel být velice zaneprázdněný člověk, dohlížel na své služebnictvo, prodával a kupoval svůj dobytek, ovce a kozy.

Přesto nějak, navzdory svým mnoha obchodním záležitostem a zodpovědnostem, našel Abraham čas na důvěrný vztah s Hospodinem.