DROBKY

Matka sužované dcery vytrvale pronásledovala Ježíše. Nakonec učedníci naléhali na svého mistra: "Pane, pošli ji pryč, zbav se jí. Nepřestane nás obtěžovat." Všimni si Ježíšovy reakce na ženinu prosbu: „On jí však neodpověděl ani slovo“ (Matouš 15:23). Kristus zjevně celou situaci ignoroval. Proč by to dělal? Víme, že náš Pán se nikdy nestaví hluchý k volání kteréhokoliv upřímného hledače. Faktem je, že Ježíš věděl, že příběh této ženy se bude vyprávět každé budoucí generaci. A chtěl zjevit pravdu všem, kdo ji budou číst. Takže On testoval houževnatost ženiny víry. Když k ní nakonec promluvil, řekl: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele“ (15:24). Kristus jí zkrátka říkal: "Přišel jsem kvůli spasení Židů. Proč bych měl plýtvat jejich evangeliem na pohany?"

Toto prohlášení by většinu z nás přimělo, abychom si šli svou cestou. Ale žena se nepohnula. Ptám se tě, jak často jsi vzdal motlitbu? Kolikrát tě to omrzelo, a řekl sis: "Hledal jsem Pána. Modlil jsem se a žádal. A nedosáhl jsem žádného výsledku?“

Uvažuj o tom, jak reagovala tato žena. Neodpověděla stížností ani obviňováním se slovy: "Proč mě, Ježíši, zapíráš?" Ne, Písmo říká pravý opak: Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: „Pane, pomoz mi.“

To, co vzápětí následuje, je nesnadné ke čtení. Ježíš ženu opět odmrštil. Jen jeho odpověď je tentokrát ještě drsnější. Řekl jí: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům“ (15:26). A opět ji testoval.

Tentokrát mu matka odpověděla: „Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů“ (15:27). Jak neuvěřitelná odpověď. Tato odhodlaná žena nemínila polevit ve svém pronásledování Ježíše. A Pán jí za to pochválil. Ježíš jí řekl: Jak velikou máš víru, ženo!“ „Ať se ti stane, jak toužíš“. A od té chvíle byla její dcera zdravá (15:28).

Milovaní, nemáme se spokojit s drobky. Byla nám zaslíbena veškerá milost a milosrdenství, které ve svých krizích potřebujeme. A to zahrnuje každou krizi, do které se dostanou naše rodiny, spasené či nespasené. Byli jsme vyzváni, abychom směle přistoupili ke Kristovu trůnu, s důvěrou.