NABÍDNI SI

Nabídni si! Nemluvím teď o bezbožném nitru, ale o tom obnoveném, toužícím po Kristu. Jednou z nedůležitějších pasáží v Božím slově je verš z Jana 4:14:

• „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“
• „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo“ (Jan 7:37-38).

Tato životodárná voda má být v něm a tryskat odtud ven. Odkud? Z jeho nitra!

Dovolte mi, abych vám bez jakékoliv pochybnosti ukázal, že vše, co potřebujeme k životu, nám již bylo dáno příchodem Krista! On je v nás - s veškerou svou mocí nad všemi našimi potřebami!

• „Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti“ (2. Petr 1:3).
• „Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali“ (Efeským 1:17).
• „A jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím“ (Efeským 1:19).
• „Kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista...“ (Židům 13:21).
• „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme“ (Efeským 3:20).
• „Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru“(Efeským 3:16).
• „Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši“ (Efeským 2:6).
• „Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá“ (Římanům 8:11).

Vím, že mám v sobě nádhernou a nepopsatelnou sílu. Cítím to. Je to pocit podobný explozi něčeho velkolepého, která dokáže propuknout.

Vím, že Duch vše vidí,ví a že má také všechny potřebné odpovědi. Vím, že nemusím chodit za lidmi nebo někým jiným mimo mě. Vím, že si dokážu pomoct sám. Každý, koho Pán Ježíš Kristus povolává a komu věří, má Ducha svatého v sobě, aby mu dopomohl žít v hojnosti a radosti.