NEFALŠOVANÝ BOŽÍ SOUCIT

Izajáš měl zjevení o tom, jak se z nás Bůh těší. Prorokoval: „Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“ (Izajáš 43:1-2).

Izajáš nehovořil o doslovné vodě či ohni. Hovořil o tom, čím lidé duchovně a duševně procházejí. Izrael byl tou dobou v zajetí. Jejich vody byly utrpení. Jejich ohněm byla pokušení. Jejich řekami byly zkoušky. Všechno to byly satanovy útoky, aby zničil a přemohl Boží lid.

Izajášova slova byla poselstvím nefalšovaného soucitu k Izraeli. Lid byl zajat kvůli své vlastní hlouposti a bláznovství. Ale Bůh k nim poslal neštěstím zdrceného proroka, který řekl: „Bůh po mně chce, abych vám sdělil, že mu patříte.“

Právě teď se snad nacházíš uprostřed svých vlastních zvířených vod. Možná se cítíš být přemožen utrpením či pokušením. Hrozí ti, že tě to stráví. Z těchto biblických příkladů můžeš pochopit, že Bůh vody vždycky neuklidní. Nezadrží vždy potopu ani neuhasí ohně.

A přece slibuje toto: „Tím vším projdu s tebou. Toto utrpení ani okolnosti tě nezničí. Nepozřou tě. A tak kráčej dál. Vyjdeš na druhé straně se mnou po boku.“