V NĚM ŽIJEME, POHYBUJEME SE, JSME

Pavel řekl: „V něm žijeme, pohybujeme se, jsme“ (Skutky 17:28). Boží muži a ženy žijí v tomto malém kruhu: jejich život, každý jejich pohyb, samotná jejich existence je oděna pouze do Kristových zájmů.

Abychom neznali nic kromě Krista, musíme mít nepřetržitý tok zjevení Ducha Svatého. Jestliže Duch Svatý zná Boží mysl, jestliže zkoumá hluboké a skryté věci Otce a jestliže má být studnicí tryskající živé vody, potom musí být tato studna tekoucí vody nepřetržitým a nekončícím zjevováním Krista. To čeká každého Pánova služebníka, který je ochoten očekávat na Pána – tiše, ve víře, v důvěře, že Duch Svatý ozřejmí Boží mysl.

Dnes potřebujeme jeho neomylné slovo – pravdivé a živé zjevení. Samuel měl tento druh slova od Boha a celý Izrael o tom věděl. Když Samuel mluvil, jeho hlas pronikal všemi hlasy v zemi a žádné z jeho slov nezapadlo.

Dnes se mnozí pokoušejí probírat veškerými hlasy, aby uslyšeli jasné slovo od Boha. Boží svatí se unavují záplavou hlasů, zatímco nacházejí pouze několik zrnek pravdy. Kristus je sám světlem! Celý svět leží v temnotě a samotné světlo zahání tuto temnotu. Zrovna teď se můžeš nacházet na temném místě.

Petr řekl: „Tím se nám potvrzuje prorocké slovo. A děláte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě“ (2.Petra 1:19).

Pavel řekl: „Neboť Bůh, který řekl: ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově“ (2. Korintským 4:6).

Jan řekl: „V jeho (satanově) království nastala tma a lidé se bolestí hryzali do rtů“ (Zjevení 16: 10-11).

Tvé dobré činy nezaženou onu temnotu a ani naše kázání na sociální otázky jí nepronikne. Žádná z našich osobních zkušeností to nedokáže. Učiním další krok – dokonce ani tvé svazování mocností temnoty nefunguje bez Kristova světla, které svítí kupředu. Celá temnota se rozplyne ve světle Boží slávy, kterou odráží tvář Ježíše Krista! Studujme samotného Krista v soukromých komůrkách. Sloužíme stejnému Bohu a jsme vyučováni tím samým Duchem Svatým jako všichni ostatní, kteří znají Krista v plnosti.