VOLÁNÍ ZE SRDCE

Věřím, že Boží milosrdná láska je zjevována jako odpověď na volání ze srdce – ne jen tak nějaké volání, ale pokorné volání po vysvobození. Bible má mnoho co říct k tomuto volání ze srdce. „V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu“ (Žalm 18:7).

„Mnohokrát je vysvobodil. Svými nápady však vzpírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování“ (Žalm 106:43-44).

Můžeš si být jistý, že volání k Bohu bude vždy vyslyšeno uzdravujícím slovem z nebes! Nikdo není příliš bezbožný či příliš beznadějný, pokud volá k Bohu v pokoře. Dokazuje to příběh bezbožného krále Manasse! Bible říká, že byl jedním z nejbezbožnějších Izraelských králů. „Páchal, co je v Hospodinových očích zlé…Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi…klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim…svého vlastního syna provedl ohněm…věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla“ (2. Královská 21:2-6).

„Manasse ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy…Hosopdin k Menassemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali“ (2. Letopisů 33:9-10).

Existuje naděje pro někoho, kdo se ocitl tak daleko od Boha, natolik posedlý zlem a temnotou? Ano, pokud se pokoří a vyzná svůj hřích a uvěří v Kristovo vítězství na kříži. Manasse skončil ve vězení na území cizího národa, spoutaný řetězy. Jaký názorný obraz mzdy za hřích. Ale ve svém utrpení volal a Bůh ho slyšel, odpustil mu a znovu ho ustanovil.

„Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Manasse poznal, že jen Hospodin je Bůh“ (2. Letopisů 33:12-13).

„Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem“ (verš 15).

Toto slovo naděje, odpuštění, slitování, lásky a obnovení je pro tebe! Dbej na jeho Slovo, čiň pokání, a tak bude všemu učiněno zadost a choď s Pánem! Není žádný hřích, který nemůže být odpuštěn – nikdo nezašel tak daleko, aby nemohl být uzdraven a obnoven.