ZÁVAN DUCHA

Ti, kteří zamířili do Horní místnosti (viz Skutky 1 a 2 kapitolu) milovali Ježíše hluboce. Byli vyučeni v Kristově škole. Činili zázraky, uzdravovali nemocné a vyháněli démony. Byli soucitní, sebeobětující a milovali druhé, ale nebyli dosud způsobilí, aby byli jeho svědky!

Byli blízko, když potil kapky krve. Viděli ho viset na kříži a viděli jeho prázdnou hrobku poté, co byl vzkříšen. Jedli s ním a hovořili s ním v jeho oslaveném těle. Viděli Ježíše oděného do jeho věčné slávy, když byl na hoře. Viděli ho stoupat do nebe! A přesto stále ještě nebyli připraveni o něm svědčit!

Proč nemohl jít Petr k těm zdrceným zástupům v Jeruzalémě a okamžitě jim svědčit o vzkříšení? Neměl to snad z první ruky? Potřebovali moc Ducha Svatého.

Petr učinil mocné prohlášení před veleknězem: „My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají“ (Skutky 5:32). Skrze slova, která Duch svatý promluvil Petrovými ústy, byli kněží „rozzuřeni a radili se, jako ho zabít“ (Skutky 5:33).

Štěpán plný Ducha Svatého kázal náboženským vůdcům: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové…Když to slyšeli, začali v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby“ (Skutky 7:51, 54).

Když povstaneš od hledání Boha plný Ducha Svatého, můžeš se směle postavit před své spolupracovníky, před svou rodinu – před kohokoli – a tvé svědectví vyvolá jednu ze dvou reakcí. Buď budou volat: „Co musím učinit, abych byl spasen?“, anebo tě budou chtít zabít. Promluvíš slovo, které je rozzuří.

Pokud hledáš zázraky v kostele, budeš zklamán. Pokud bys býval navštívil Horní místnost pár hodin po závanu větru, poté co padl oheň a budova se zatřásla, a hledal bys zázrak, byl bys zklamán.

Přece závan Ducha Svatého odvál všechny ty lidi ven na ulice a na tržiště! Býval by ses mohl ptát: „Kde je ta obnova, ten nadpřirozený závan? Vidím nějaké ohnivé jazyky?“ A byl bys býval veden ven ke 120 svědkům na ulicích, kteří by kázali Ježíše v moci Ducha Svatého! To je ta obnova – a vždycky bude! To je to vylití! Ten závan, ten oheň, ten Duch – nyní je to v Božích svědcích!