NEUSTÁLE DOKONALEJŠÍ ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

Už od kříže, všichni duchovní velikáni měli společné tyto věci: byli v úzkém společenství s Pánem, ztratili se ve slavné ohromnosti Krista a zemřeli, lamentujíc nad tím, že ho tak málo znali.

Bylo tomu tak u Pavla, u každého z učedníků a u mnohých raných církevních otců, u Luthera, Zwingliho a u Puritánů, u zbožných anglických kazatelů a u mnohých zbožných vůdců dnešní doby.

Tito velikáni sdíleli stejnou hlavní vášeň: Nezáleželo jim na okázalosti, na věcech tohoto světa, na slávě, ambicích nebo světské slávě. Modlili se – ne za věci, ne za fyzické požehnání, ne za to, aby si je Bůh použil – prostě za nic pro sebe, nýbrž za úplnější zjevení slávy a ohromnosti jejich Pána.

Satan prokazuje větší moc a peklo vylévá všechen svůj hněv na tuto generaci. Pevnosti nepřítele jsou více posíleny a opevněny, než kdy dřív. Satan se beze sporu zjevuje světu, jako nikdy před tím a stává se známější, méně obávaný a více přijatý.

Základní znalost Krista nebude stačit v tomto závěrečném boji! Pouze vědět o něm nestačí. Musíme hledat významnější zjevení Ducha Svatého. To vyžaduje mnoho času při jeho stolu. Poznáš ho pouze skrze přebývání v jeho přítomnosti a jedině skrze to, že s ním budeš sedět, budeš mu naslouchat a čekat na něj pro božskou moudrost. Zaneprázdnění a zaujatí lidé jej zřídkakdy poznají.

Pavel byl oddaný neustále dokonalejšímu zjevení Ježíše Krista. Vše, co měl z Krista, přišlo skrze zjevení. Napsal: „když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, …“ (Efeským 3:3). Duch Svatý zná hluboká a skrytá tajemství Boha a Pavel se neustále modlil za dar milosti pochopit a kázat nepopsatelné bohatství Krista (v. 8.). O Božích věčných záměrech řekl: „v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.“ (v. 12)

Bůh hledá věřící, kteří budou hledat jeho zjevení skrze hlubokou osobní blízkost, která odemyká „nepopsatelné bohatství Krista“.