NAŠE JEDINÁ STRAVA

Je to pravda – jsme to, co jíme. Ježíš řekl, že jeho tělo, je naše strava. „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (J 6:53).

Řekli: „ To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ (v.60). Židé nemohli takovou myšlenku pochopit a „ mnoho jeho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili“ (v. 66).

Ti, kteří podceňují společenství s Pánem u jednoho stolu nepochopili, co měl Ježíš na mysli. Večeře Páně není pouze symbolická. Je tu proto, aby nám připomínala, že se Ježíš stal zdrojem našeho života skrze smrt. Máme k němu chodit často, denně, a jíst a pít z něj. Čím více z něj budeme jíst, tím víc se v nás projeví duchovní život. Máme otevřené pozvání přijít k jeho stolu, najíst se a posilnit se. Znamená to krmit se Božím Slovem a mít s ním společenství v modlitbě víry.

Když nenakrmíte ovce, jsou vyhublé a slabé, stanou se pro nepřítele snadnou kořistí. Ještě ale stále vidím pár služebníků, kteří jsou důvěrně obeznámeni s Pánovým srdcem. Duch je pomazal, aby hledali lidi, kteří je budou následovat do Kristovy plnosti. Je jich málo, ale jejich počet roste. Nemají jiný zdroj života! Srší životem, protože jsou tak často v Pánově přítomnosti.

Bůh nám poskytl návod, jak každé dítě posilnit, aby odolalo nepříteli! Tato síla pochází z Božího chleba seslaného z nebe. Závisí na tom naše duchovní zdraví a síla. Pečlivě sledujte Ježíšova slova: „Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne" (J 6:57). Ježíš byl s Otcem v tak těsném spojení, tak oddán činit jeho vůli, že Otcova slova se stala jeho jediným jídlem a pitím! Denně se posiloval tím, že poslouchal a díval se, co po něm Otec chce, byl to výsledek času stráveného s ním o samotě.

Ježíš jednou řekl svým učedníkům „ Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte… Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo“ (J 4:32, 34). Dále Ježíš řekl, „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka“ (J 6:27).

Nedovolme promeškat takový zdroj síly! Tak jako žil Kristus z Otce, tak i my z něj získáme život. Zkus trávit kvalitní čas o samotě s Pánem v jeho přítomnosti. Chce nakrmit tvou hladovou duši a provést tě tímto riskantním obdobím. Bůh vždy projeví svou přítomnost, když ho budeš hledat celým srdcem.