BYLO TO VYŘEŠENO NA KŘÍŽI

Musíme konečně jednou provždy pochopit, co pro nás udělal Kristus na kříži. Navždy odstranil to, co uráželo svaté Boží oko, abychom vždy měli právo přístupu do jeho přítomnosti. V Božích očích jsme přijati a neexistuje nic, co by proti nám Bůh měl!

Nedělej další krok, dokud neporozumíš účinku, jaký má Kristova krev – že jsi plně ospravedlněn! Kříž nás v Božích očích očišťuje. Můžeme na to zapomenout, ale Bůh nikdy nezapomene. Byla roztržena opona, abychom mohli vstoupit a Bůh řekl: „Jsi přijat! Přistup směle k mému trůnu, neboť jsi nyní můj skrze toho Milovaného.“

Jestliže je Bůh spokojen, proč bychom neměli být my? Musí být vyřešena jediná věc. Existuje nějaká překážka mezi tebou a tvým Otcem v nebesích? Snad říkáš: „Mé srdce mne odsuzuje! Říkám a dělám věci, které zarmucují Ducha svatého. Cítím se být špatným a nebesa jsou pro mne mosazná.“ Na toto všechno můžeš odpovědět: „Ale Bůh je větší než mé srdce!“

Nenávidíš své hříchy? Vyznáváš je? Věříš, že skrze Ježíše „se zvěstuje odpuštění hříchů“ (Skutky 13:38)?

Zde mnozí křesťané selhávají. Žijí ve zbytečném strachu a otroctví, protože nerozumí vítězství kříže. V Božích očích jsou čistí, neboť je to plně uspokojeno Kristovou obětí; ale oni o tom nevědí. Neexistuje nic, co by zablokovalo přístup k němu, kromě našeho strachu a nedostatku poznání. Když byla odstraněna opona, Bůh vykročil k tobě a ke mně! My jdeme dovnitř – on vychází ven!

Jak neuvěřitelné! Urážíme Boha, a on přesto touží nás ve svých vlastních očích očistit, posílá za naše hříchy svou vlastní oběť. Hřích byl odsouzen a urážka odstraněna. Nyní Bůh může říci: „Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu“ (Židům 8:12). On sám odstranil ten odstup!

Bůh nás nechce obviňovat. Místo toho hledá, jak by nás se sebou usmířil. Touží po tom, abychom žili v požehnaném poznání, že otázka hříchu byla navždy vyřešena na kříži.