ÚŽASNÁ MILOST

Co je na nás tak přitažlivého, že získáváme od našeho Spasitele úžasnou milost, slitování a omilostnění? Je to nějaká krása, dobrota či síla? Je to nějaký potenciál, který je v nás?

Ne! Je to naše velká potřeba a naprostá bezmoc, která získává jeho milost. Je to naše slabost, která získává jeho sílu. Náš stav bezmoci je ilustrován ochrnutým mužem ve druhé kapitole Markova evangelia: „Tu k němu přišli s ochrnutým…“ (Marek 2:3).

Zde je znázornění naprosté bezmoci, člověk bez jakékoli síly a moci. Dokonce ani nemůže sám přijít ke Kristu. Znovu si prohlédni to třesoucí se, slabé a bezmocné stvoření – uvězněné ve své vlastní posteli. To jsi ty i já předtím, než jsme poznali Kristovu moc.

Ježíš stál před tímto bezmocným mužem, kterého k němu spustili střechou, a ani se nezmínil o jeho fyzickém stavu. Pán ho chtěl přivést do Otcovy přítomnosti čistého a očištěného. Byl přijat předtím, než byl uzdraven. „Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy“ (Marek 2:5).

Jak krásné znázornění Boží lásky v Ježíši Kristu! Zde je bezmocný muž přemožený svou vetchostí, že nemůže ani skučet. Dokonce nemůže ani pronést tichou zpověď.

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…“ (Efezským 2:10). Ten farizeus se všemi svými dobrými skutky a svým chvástáním si nikdy Pánovu milost nezasloužil. Není to kvůli našim skutkům, aby se nikdo nechlubil.

Ukažte mi Boží dítě, které bojuje proti nenáviděnému a zakořeněnému hříchu, které je zdrcené pod tíhou viny a zoufalství, které se cítí být bezmocné a slabé – a já vám ukážu toho, kdo je předmětem nadměrné milosti. Kde se rozmáhá hřích, tam se ještě mnohem více rozhojní milost (viz Římanům 5:20).

Když činíš pokání, postav se vírou na dovršené dílo na kříži! Skrze tuto víru v něho jsou tvé hříchy přikryty krví. Nyní žiješ na druhé straně opony, posazený s Kristem v nebesích, přijatý, v jednotě s Kristem a Otcem! Boží hněv kvůli tvému hříchu byl uspokojen. Nyní jsi více než vítěz, žiješ a pohybuješ se v Duchu. Jsi naplněn plností Kristovou, abys měl moc čelit všemu, co tě ve zbožném životě potká. Jsi zřítelnicí jeho oka, obnoven ve své mysli a učiněn dědicem všeho, co patří Kristu, tvému Pánu!