SVATOST

Když mluvím o naprostém důvěřování Kristu, nemyslím tím pouze důvěru v jeho spasitelnou moc, ale také důvěru v jeho podporující moc. Musíme důvěřovat jeho Duchu, aby nás přetvářel do Ježíšovy podoby a v ní udržoval.

Přemýšlej o svém vlastním životě. Jednou jsi byl bezbožnými skutky odtržen od Boha. Jaký dobrý skutek jsi udělal, abys s ním dal věci do pořádku? Žádný! Nikdo nemůže spasit sám sebe.

Stejně tak se nikdo nemůže učinit svatým a setrvávat ve svatosti. Denně jsme pouhou vírou přetvářeni do Kristovy svatosti, když důvěřujeme tomu, co říká Boží Slovo: „Jestliže jsi v Kristu, jsi svatý, jako on je svatý.“

„I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony – pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře“ (Koloským 1:21-23).

Povšimněte si výrazu „pokud setrváte ve víře“. Ježíš říká: „Pokračuj ve své důvěře ve mně a žij vírou. Představím tě svému Otci jako čistého, bezchybného, neposkvrněného a svatého.“

Milovaní, všechno je to světící dílo Ducha svatého. Jak tě Duch zmocňuje k umrtvování skutků těla, tak tě povede svým usvědčováním a posilováním.

Existuje pouze jedna svatost: Kristova! Proto nemůže být žádný věřící „svatější než ty“. Neexistují žádné stupně svatosti, pouze stupně dorůstání v Krista. Můžeš být nově obráceným křesťanem a přitom absolutně svatým v Ježíši. A tak je pošetilé poměřovat se s někým, koho máš za vzor „svatosti“. Všichni jsme měřeni jedním měřítkem, a tím je Kristova svatost. A pokud jsme v něm, potom se jeho svatost rovná naší svatosti.

Nikdy se nemusíš dívat na jiného křesťana a říkat si: „Chci být tak svatý jako on.“ Nemusíš mít jeho ukázněnost nebo jeho modlitební život; třeba častěji zápasíš a děláš víc chyb než on. Ale on není Otcem přijat více než ty. Máš se porovnávat se sebou a ne s někým jiným, protože nikdo jiný není v očích Otce milován více než ty!

Drahý svatý, zuj si svou obuv. Přestaň se spoléhat na své tělo. Toto je základ, na kterém máš postavit svůj život: „Požaduji svou svatost, která je v Kristu Ježíši. Jsem částí jeho těla. A můj Otec mne vidí zrovna tak svatého, poněvadž zůstávám v něm.“