ZASTRAŠENÍ

Když nás něco bolí, když jsme osamělí, obáváme se něčeho nebo jsme přemoženi okolnostmi, jež se vymykají naší kontrole – rychle přehlížíme pravé zdroje pokoje a vítězství a vzhlížíme k lidským způsobům a zdrojům. Jak tragické! Víme, že Bůh je stále na trůnu a čeká, až k Němu budeme volat. Víme, že odpověď na všechny naše potřeby je nalezena jen v Bohu, když se obklopíme jím. Budeme dokonce vyznávat našim duchovním přátelům, „Já vím, potřebuji se modlit! Vím, Bůh má odpověď! Vím, potřebuji to vše ze sebe vykřičet v jeho přítomnosti!“

Je to zastrašování nejhoršího druhu podvolit se strachu a beznaději a ignorovat majestátnost a věrnost milujícího Otce. Bůh řekl Izraeli,“.. Mluvil jsem s vámi z nebe...na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti.“(Exodus 20:22,24)
Ale Izrael odpověděl, „Bůh už zapomněl být milostivý“(Žalm 10:11). „Ale Sión řekl, Hospodin mě opustil, zapomněl na mě Panovník.“ (Izaiáš 49:14)

Jsi zastrašený křesťan? Jsi, pokud ignoruješ Pánova velkolepá zaslíbení a pochybuješ, že on skutečně myslí vážně, co říká! On slíbil, „Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly, přece já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.“ (Izaiáš 49:15-16)

Budeš sklíčený a deprimovaný, jestli půjdeš dál a poneseš zbytečná břímě viny, strachu, osamělosti, úzkosti a nepokoje jednoduše proto, že odmítáš spočinout na Pánově velkých a vzácných zaslíbeních.

Bůh se neposmívá svým dětem, když zaslibuje, „ Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.“ (Římanům 8:28)

Bůh nelže, když zaslibuje, „Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým své uši naklání k jejich volání.... Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!“ (Žalm 34:16,18)

A tak se nestaňme netrpělivými a nejednejme dle našich pocitů. Když se dostaneme do potíží a voláme k Bohu o milost a pomoc, celé nebe se dá do pobyhu v náš prospěch. Pán by nás měl nechat nahlédnout do duchovního světa ve prospěch dobrých věcí, které připravuje pro ty, kdo volají k Němu a doufají v Něj. To by byl pro naše oči neuvěřitelný pohled.