VYJÁDŘENÍ KRISTOVY DOKONALOSTI

Jako větev jsme vštěpeni do Krista, který je Réva (Římanům 11:17-19). Ta samá moc, která je v Něm, nás uschopňuje. Ten samý Duch, který jej oživil, oživuje i nás. Místo po pravici Boží, kde sedí, je to samé místo, kde jsme i my, skrze víru a v Duchu. Jak víme, že nám bylo odpuštěno? Pouze skrze víru! Musíme důvěřovat Bohu, když nám to říká a jestli to uděláme, naplní nás úžasný pokoj.

Je to stejné i s Jeho mocí. Musíme věřit, že Jeho moc v nás nyní působí chtění a činění toho, co se Mu líbí! A tato moc se dá přivlastnit pouze vírou. Musíme se postavit čelem své slabosti s vírou, která nám pomůže splnit Jeho přikázání.

Chromý muž, který vstal, šel a nesl své lůžko, je typem věřícího, jež má kontrolu nad svým hříchem! Jakým byl vyjádřením Kristovy moci! Jakou naději musel dát všem těm, kteří byli beznadějní a v nouzi.

Není to přesně to, po čem dnes Bůh touží? Nehledá vítězné lidi, kteří budou příkladem pro svět, ukazujíc špatné generaci, že Kristus dokonale vysvobozuje z nadvlády hříchu? Hříšníci by měli vidět věřící, kteří se povznáší nad žádostivost a radovánky tohoto světa. Muže, kteří milují své ženy a jsou věrní; manželky, které nepodvádí, jsou dobré matky a udržují domácnost; mladé lidi, dodržující čistotu.

Máme dostatek křesťanských rádio vysílání a televizních stanic a zaneprázdněných křesťanů, odvádějících pozoruhodné výkony. Máme dost kampaní, koncertů a misií. Máme více než dost plánů, projektů, programů, seminářů, knih, nahrávek, pásek, magazínů a zpravodajů.

Nezavrhuji všechny tyto dobré díla. Čeho však nemáme dost, jsou křesťané, kteří skutečně ukazují, kdo Ježíš je. Je úbytek těch, o kterých lze říci: „Támhle jde křesťan, na kterém lze skutečně vidět, kým Ježíš je. Tam zase druhý, v jehož životě se dokazuje vzkříšený a oslavený Kristus! Támhle stojí bratr, sestra, která svítí nádherou a jednoduchostí Pána Ježíše Krista! Tady je jeden, který má to, co bych chtěl mít také – skutečnost, jež se nedá popřít!“

Toto by měl být hlavním a jediným cílem našeho života! Naplnit Boží záměr – být svědkem, který vyjadřuje plnost a dokonalost Krista!