BUĎTE PŘIPRAVENI

V Matoušově evangeliu 24. kapitole Ježíš svým podobenstvím vyučuje jak se připravit na Jeho návrat: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem.

Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Matouš 24:44-51)

Ježíš zde promlouvá o služebnících, za které jsou považování věřící. Jeden je nazýván služebníkem věrným a druhý špatným. Kdo je v Božích očích špatným služebníkem? Podle Ježíše, je to to, „co si říká ve svém srdci“ (24:48). Tento služebník neříká tyto myšlenky nahlas ani je nekáže, ale myslí si to. Prodal své srdce satanově lži, „můj pán nejde“. Všimněte si, že neříká: „pán nepřijde“, ale „má zpoždění“. Jinými slovy: „Ježíš nepřijde náhle nebo nečekaně. Nevrátí se v době mé generace.“

Tento "zlý služebník" je zřejmý příklad věřícího, dost dobře možná i věřící, který slouží ostatním. Byl mu dán příkaz aby „dával pozor“ a „byl připraven!“. „Neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (Matouš 24:44). Přesto tento muž snadno přijímá satanovy lži.

Ježíš nám ukazuje ovoce tohoto druhu myšlení. Jestliže je služebník přesvědčen, že Pán má zpoždění, pak necítí potřebu pro čestný život. Nic ho nenutí aby udržoval příměří se svými bratry a sestrami. Nevidí, že je třeba zachovávat jednotu ve svém domě, v práci a ve sboru. Může uhodit své spoluslužebníky, obviňovat je, cítit k nim zášť a zničit jejich pověst. Petr říká, že tento služebník se nechává vést svými vášněmi. Chce žít dvojím životem, žít ve zlu, neboť věří, že je v bezpečí před spravedlivým soudem.