V BITVĚ NEJSI OSAMOCEN

Velké množství křesťanů, včetně pastorů, mi říká, že jsou neustále obtěžováni dřívějšími hříchy. Říkají: „Bratře Dave, kdybys jen věděl, co jsem udělal, jak jsem zhřešil, pochopil bys, proč jsem tak sklíčen. Můj hřích mi neustále leží v hlavě a cítím se vinen. Věřím, že Pán mi odpustil, že jeho krev je dostatečná, aby přikryla má přestoupení, avšak nemám pokoj, který z tohoto poznání vyplývá.“

Jiní mi říkají: „Věřím, že je mi odpuštěno, ale má mysl je neustále bombardována ďábelskými myšlenkami. Stává se mi to kdekoli, dokonce i v církvi, a proto se cítím tak nečistý. Je pro mne těžké uvěřit, že jsem v Božích očích čistý.“

Tito věřící zapomněli, že satan pokoušel i Ježíše příšernými a ošklivými myšlenkami, když byl na poušti. Dnes ďábel posílá do vašich životů malá znepokojení, aby vás přinutil si myslet, že jste bez naděje a že Bůh je na vás naštvaný. Tato znepokojení vnikají do vaší mysli a ničí vaši víru, že Kristova krev vás dokáže obmýt.

Milý svatý, neposlouchej tyto útoky na svou mysl. Zastav je voláním: „Duchu svatý, vím, že jsi při mně. Pomoz mi!“

Všichni, kdo berou kříž a bojují dobrý boj víry, jsou v neustálé bitvě. Všichni čelíme ďáblovým myšlenkám – myšlenkám, které přicházejí kvůli naší minulosti, nebo kvůli pocitu odmítnutí, nebo jednoduše proto, že žijeme ve zlé a smyslům lahodící době. A přece když použijeme na tyto kořeny pochybností Kristovu krev, zasáhne každou buňku naší bytosti, včetně mysli, a zcela nás očistí. A to přináší svobodu a opravdovou radost.

Ve svém zápase nejsi osamocen. On ti sesílá Ducha svatého, který ví, jak jednat s tímto nepřítelem a osvobozuje tě ode vší svázanosti. Má tichý, jemný hlas, který tě povede a provede tě všemi tvými bitvami.

Modli se se mnou: „Duchu svatý, chci růst v plnosti ovoce Ducha. Chci opustit veškeré pokrytectví a chci laskavost, trpělivost a lásku. Vím, že mne stále miluješ, navzdory tomu, že mi tyto věci chybí. A tak při mně stůj a pomáhej mi. Amen.“