MOC JEHO VZKŘÍŠENÍ

„Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých.” (Filipským 3:10-11).

Možná vás následující sdělení překvapí: „Vzkříšení Ježíše Krista je jen o moci. A tím nemyslím jen Boží moc, která našeho Pána vzkřísila z mrtvých. Je zřejmé, že se jedná o naprosto zázračný druh moci, které se může se dostat jen od samotného Boha.

Kromě této nadpřirozené události poukazuje Kristovo vzkříšení ještě na další moc, která rovněž pochází jedině od Boha. Mluvím zde o moci, která nás nutí vést svatý život ….. osvobodit se od nadvlády hříchu ….. překonat každičký zlozvyk a chtíč, který je nám znám ….. být spravedlivý, což přijmeme od Boha samotného, a to vírou. Abychom docílili této moci, musíme poznat Krista v moci svého zmrtvýchvstání.

Apoštol Pavel poukazuje na tuto moc vzkříšení. Měl hlubokou vnitřní touhu poznat Krista, která pocházela z jeho vlastního hlubokého volání po svatosti. Apoštolu se dostalo zjevení o Ježíšově vzkříšení a týkalo se moci. Jak píše v Římanům 1:3-4: „Ježíš Kristus náš Pán…tělem pocházel z Davidova semene; Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých.“

Pavel ve vzkříšení poznal něco neuvěřitelného, což jej zaplavilo radostí, ale také mu to dalo odpověď na jeho celoživotní volání po svatosti. Stručně řečeno poznal, že Ježíš přišel na zem jako člověk, na kterém spočinula veškerá nebeská moc. Ježíš Kristus tuto nádhernou Boží moc projevoval zde na zemi tím, že uzdravoval nemocné, vysvobozoval ze svázanosti, křísil mrtvé a dával věčný život. Samotný Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, což je doprovázeno Božím prohlášením: „…ale Duchem svatým byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých” (Římanům 1:4).