POKRAČUJ V UCTÍVÁNÍ

Mojžíš měl podobnou povahu, jako mnozí z nás, takže byl pouze jeden způsob, jak mohl setrvat ve vítězství. Byl v neustálém společenství s Pánem: „Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem.“ (Exodus 33:11) Věřím, že tajemství svatosti je velmi jednoduché: Zůstaň blízko Ježíše! Neustále se dívej na jeho tvář, dokud nebudeš jako obraz, který vidíš.

Jeden večer mne na ulici zastavila hysterická žena a vyhrkla zoufalé přiznání: „Pane Wilkerson,“ říkala s pláčem,“ procházím nejtemnější hodinou svého života a nevím, jakým směrem se vydat. Můj muž mne opustil a je to moje vina! Zklamala jsem Boha a svou rodinu. Co si jenom počnu?“

Vnímal jsem, že jí mám říct: „Pozvedni své ruce přímo tady na tomto rohu a začni uctívat Pána. Řekni mu, že víš, že jsi selhala, ale přesto jej miluješ. Poté jdi domů a klekni si. Nežádej Boha o nic, pouze zvedni své ruce a své srdce a uctívej ho.“

Nechal jsem tu paní na ulici s rukama zvednutýma k nebi, se slzami tekoucími po tváři, chválíc Boha a již ochutnávajíc vítězství, které se vracelo do jejího života. „Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval.“ (Žalmy 22:3) Pán přebývá uprostřed svého lidu, který jej chválí a tam, kde je Pán, přichází vítězství.

Kristus říká: „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.“ (Jan 6:37)

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11:28)

Neboj se selhání. I přesto pokračuj. Uctívej Boha, dokud přijde vítězství! Toto může znít jako přílišné zjednodušení, ale cesta přes selhání je vlastně jednoduchá.