ŽÍT BEZE STRACHU

Bůh nám ukazuje, jak můžeme žít beze strachu: „V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč….“ (1. Jan 4:18). Stručně řečeno, pokud žijeme ve strachu, nemůžeme poznat dokonalou lásku. Jan neříká: „Dokonalá láska ke Kristu vyhání strach ven.“ Nemluví o neochvějné lásce nebo vyzrálé lásce v křesťanovi, jak vysvětlují někteří překladatelé. Tam pro opravdové věřící dokonalá láska nezačíná.

Samozřejmě, že milujeme Boha, to je nade všechny pochybnosti. Ale zamyslete se nad tím, co Jan říká o dokonalé lásce na začátku kapitoly: „Jestliže milujeme jeden druhého, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti“ (4:12). Dokonalá láska je podle Jana - v první řadě bezpodmínečná láska k našim bratrům a sestrám v Kristu.

Křesťan může říkat, že miluje Boha, že činí Boží vůli a že věrně vykonává práci pro Boží království. Může se jednat o uctívače ve chválách nebo i učitele Božího slova. Ale jestliže si drží zášť nebo mluví proti někomu jinému – jestliže se uzavírá před někým v těle Kristově – chodí v temnotě a je na něm duch smrti. Celý jeho život, všechny dobré skutky, jsou u tohoto člověka v nepořádku. Přemýšlejte, co o něm říká Jan: „Kdo říká, že je ve světle, a nenávidí svého bratra, je až dosud v temnotě“ (1. Jan 2:9).

Máš-li zájem o život beze strachu – Jan říká, že existuje způsob, jak ho získat. Opravdu existuje dokonalá láska, která vyhání všechen strach ven. A zde je první krok, který musíme my všichni udělat: „Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé“ (1. Jan 4:11). První krok je vypořádat se s našimi vztahy v těle Kristově.

Podle Jana máme milovat druhé, tak jako Kristus miloval nás, abychom zakusili dokonalou lásku. Ale co je myšleno láskou k druhým? Je to víc než odpuštění, mnohem víc. Je to odpustit všechny hříchy a provinění, kterých se druzí vůči nám dopustili a nabídnout opětovné přátelství. Znamená to velmi si jich vážit, tak jako ostatních členů těla Kristova. Když dovolíme, aby v nás přebývala Boží láska a napravovala nás, strach bude zahnán pryč.