LÁSKA SE PŘIPOJUJE K BOŽÍMU SLOVU

Když je naše láska napojena na Boží Slovo – když přijmeme jeho lásku a milujeme se navzájem bezpodmínečně – žijeme beze strachu. Budeme schopni žít tady a teď stejně jako žil Kristus, a budeme moci před ním stanout v soudný den se smělostí.

Když odejde veškerý strach, jsme v dokonalé lásce. Naslouchej slovům, která zpíval David: „Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebývá“ (1.Letopisů 16:27, B21). Kořen slova zde přeloženého jako radost znamená „skákat radostí“ a těšit se plnosti dokonalé lásky.

Právě teď se svět topí ve strachu. Lidé se třesou kvůli globálnímu oteplování, terorismu, nukleární válce, poklesu ekonomiky, AIDS, masovým vrahům, vzestupu Islámu, politickému chaosu, celosvětové závislosti na drogách, alkoholu a pornu. Ptám se vás: Jak můžeme učinit cokoli pro Krista, když jsme napadáni tím samým duchem strachu jako svět? Jakou naději můžeme nabídnout – vskutku, jaké evangelium kážeme – když nás nemění a nezbavuje nás strachu?

Bůh přináší v Nové Smlouvě své církvi ujištění o jeho lásce a o plném odpuštění hříchu…aby nás přivedl k poznání, že z nás má potěšení a že se z nás raduje, abychom mohli poznat jeho lásku k nám a žít po všechny své dny beze strachu. Zamysli se: „Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí“ (Izajáš 35:10, B21). „Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?…I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká“ (Žalm 27: 1, 3, B21).

Již dlouho dává Boží lid všechno do Boží ruky. Naléhám na tebe, přestaň se pokoušet přijít na svou vlastní cestu, kudy ven z problémů. Místo toho spočiň v moci Božího Slova. Ať ti Pán dá radost hned teď, ještě dnes. Tvé radostné srdce bude „šokovat a udivovat“ všechny ty, kdo žijí kolem tebe ve strachu: „Všem národům, mezi něž tě Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek“ (Deuteronomy 28:37).