POSILUJÍCÍ CHLÉB

Kdysi jsem strávil celý týden vzlykáním a lkaním před Pánem, prosil jsem Ho o poselství útěchy a naděje pro všechny zraněné věřící, kteří píší do našeho sboru. Když jsem v New Yorku pracoval s alkoholiky, narkomany a bezdomovci, modlil jsem se: „Pane, všude kam se podívám vidím bolest, úzkost, smutek a problémy. Jaké poselství bych mohl dát k těm, kteří je zoufale potřebují? Jaké máš pro ně slovo? Určitě ti na těchto vzácných lidech záleží. A dozajista toužíš po tom, abys jim dal své slovo, které je osvobodí.“

Bůh mě ujistil, že zaopatřil způsob, jak posílit každé své dítě tak, aby odolalo nepříteli! Tato síla přichází přijímáním Božího chleba, seslaného z nebe. Naše duchovní zdraví závisí na tom, že tento Boží chléb pozřeme.

Poslouchej pečlivě Ježíšova slova: „Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.“ (Jan 6:57). Ježíš byl v tak úzkém spojení s Otcem, že se zavázal konat pouze Otcovu vůli – Otcova slova se tak stala Jeho opravdovým pokrmem a nápojem! Ježíš byl denně posilněn tím, co slyšel a viděl od Otce a tím, co si Otec přál. Byl to výsledek toho, že s Ním trávil tolik času.

Jednou řekl svým učedníkům: „Mě sytí pokrm, který vy neznáte.… Můj pokrm je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo.“ (Jan 4:32,34). Ježíš je také vyučoval: „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka.“ (Jan 6:27). Nesmíme minout toto tajemství síly – stejně jako žil Ježíš z Otce, tak i my musíme přijmout nasycení od Krista pro svůj život.

Když se děti Izraele ubírali pouští, udržovala je při životě mana, která jim byla seslána každý den. Na tomto příkladunám Bůh ukazuje, že to, co jsme přijali z Krista včera, neuspokojí naše potřeby i na dnešek. Musíme si přiznat, že budeme duchovně hladovět, slábnout a stávat se bezmocnými, pokud nepřijmeme denní přísun čerstvéhochleba z nebes. K Pánovu stolu je potřeba přicházet často.