ŘEKA ŽIVOTA

Proroku Ezechielovi se dostalo neuvěřitelné vize. Písmo říká, že Boží ruka přenesla Ezechiele na vysokou horu, kde se mu zjevil muž „napohled jako z bronzu“ (Ezechiel 40:3).

Pochopitelně ten muž nebyl nikdo jiný než sám Kristus. Uvedl Ezechiele ke dveřím Božího domu, kde dal prorokovi úžasnou vizi. Byla to vize o budoucnosti Božího lidu a zjevovala, jaké bude tělo Kristovo, až se přiblíží konec věků. „Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle – zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda....”(Ezechiel 47:1).

Podobenství o vodě v Bibli téměř vždy představuje Božího Ducha. Tato vize zcela jasně zjevuje mocné vylití Ducha svatého v posledních dnech. Vize byla tak mocná a ohromující, že ji Ezechiel nemohl pochopit. Nedokázal ani vysvětlit její význam, vše, co dokázal udělat, bylo zapsat ji. Vlastně dříve než vize skončila, Pán ji přerušil a zeptal se Ezechiele: „Vidíš to, synu člověčí?“ Bůh se v podstatě ptal: „Chápeš důležitost a velikost toho, co vidíš? Víš, o čem mluví tyto vystupující vody? Vím, že je toto zjevení pro tebe ohromující. Ale nechci, abys minul jeho pravý význam. Vody ukazují, jak vše skončí.“

Prorok Izaiáš zahlédl stejnou řeku, která se objevila v Ezechielově vizi. A Izaiáš viděl ještě mnohem víc. Podle něj bude mít Boží lid v posledních dnech velkou ochranu proti všem satanským útokům: „ … budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby.“ (Izaiáš 33:21).

Izaiáš zde mluví o válečných lodích poháněných otroky. Poskytuje nám obraz nepřítele, ďábla, jak se pokouší zahájit útok na všechny, kteří plavou v řece. A je to obraz úplného zmatku.

Bůh v těchto pasážích dává jasně najevo, že jeho živé vody jsou za hranicemi dostupnosti pro satana. Jak svědčí žalmista: „Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mě chtějí o život připravit!

Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit!...Hospodinův anděl ať je dohoní!... Hospodinův anděl ať je stíhá.“ (Žalm 35:4–6).