VÍTĚZNÁ CÍRKEV

I nyní povstává vítězná církev, která přichází z velkých zkoušek víry. Tato církev posledních dnů vystupuje z dlouhých dní soužení a ohnivých pecí.

Duch svatý pracuje, aby přivedl svůj lid k naprosté zlomenosti. Vede je ke zjevení slabosti v jejich tělech, aby jim ukázal svou sílu. Jeho lid přichází ke konci svých sil, jejich nepoddajná vůle je drcena, dokud se jim nedostane na mysl: „Buď vůle tvá.“ A skrze to všechno se stávají plně závislí na Pánu.

Popisuje to tvou situaci? Možná, že již chodíš s Ježíšem roky a nikdy jsi nemusel čelit takové zkoušce, jakou máš teď před sebou. Věci, které na tebe přicházejí, se zdají být nepřekonatelné. Jsou to věci, s nimiž může něco udělat pouze Bůh. A ty zjišťuješ, že jedině On tě může přes ně přenést.

Právě teď se muslimové připravují na závěrečný džihád, aby „zabrali svět“ pro Alláha. Muslimská školící střediska povstávají všude po světě, aby šířila poselství nenávisti. A přece Pán školí svůj lid, který se chystá použít, aby čelil zlobě tohoto světa. Školí je a vyzbrojuje svou laskavostí a pokojem. Náš Bůh je Bohem lásky a nepoužívá bomby, děla nebo sebevražedná komanda, nýbrž používá vítězící lid, který je beze strachu a jde v síle Pánova slitování.

Všude na světě prožívá Boží lid utrpení, soužení a trápení. Jsem si jist, že existuje božský věčný záměr pro intenzitu těchto duchovních a fyzických bitev, které jsou nyní snášeny v celém Těle Kristově. „Nade vším, co učinil, se slitovává“(Žalm 145:9).

Náš Pán měl plán po celou dobu. Samotný Bůh sestoupil a vzal na sebe podobu a postavení člověka žijícího mezi hříšníky. Vydržel jejich nenávist, zažil jejich odmítnutí, čelil nepředstavitelné potupě a přes to všechno se nikdy nebránil.

Ježíš nikdy nezaložil armády pomstychtivých a nenávistí naplněných džihádistů. Nepoužil žádné tělesné zbraně. Místo toho bořil pevnosti svou mocnou láskyplnou péčí. Náš Pán měl pouze jediný bitevní plán: laskavost a soucitnou lásku. Opravdu veškeré jeho dílo na zemi řídí láska. „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“ (2. Korintským 1:3).