BŮH JE OCHOTEN ZACHRÁNIT ZLÉ A ZARPUTILÉ HŘÍŠNÍKY!

Boží lid v Judsku měl problém. Pochyboval o Boží ochotě a moci vykoupit lid, pevně zakořeněný v modlářství. „‘Oni však na to řekli: Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.’“ (Jeremiáš 18:12)

Juda se vzdal naděje, říkajíc si: „Zašli jsme příliš daleko a už neexistuje cesta zpět. Opustili jsme Hospodina, vysmívali se mu, zavrhli a zneužili ho. Padli jsme tak hluboko – není pro nás žádná naděje! Dokonce ani Bůh nás nedokáže přivést zpátky!“

Po všech letech mé služby, já sám musím pořád bojovat proti tomuto způsobu uvažování. Možná se cítíš podobně. Možná je tvůj manžel ateista, krutý a bezbožný. A přesvědčila jsi sama sebe: „Všude kolem mne jsou lidé zachraňováni, ale můj manžel je jiný. Je tak tvrdý!“

Boží odpověď pro Judu byla: „Což je má ruka krátká k vykoupení?“ (Izaiáš 50:2)

Zkrátit znamená odseknout. Bůh říkal: „Povězte mi, odsekl nepřítel mou mocnou ruku? Přišel jsem o svou moc zachránit? Ne! Má mocná ruka vysušila Červené moře. Ona oděla nebesa černotou. Otevřela nevidomé oči! Viděli jste, že se záchranou jdu do krajností. Proč si myslíte, že jsem ztratil mou moc vykoupit vás?“

Milovaní, kdy ztratil Bůh svou moc zachránit nejhnusnějšího hříšníka na světě? Kdy ztratil ochotu vysvobozovat drogově závislé, alkoholiky a prostitutky i bez toho, že by se za ně někdo modlil?

Rozhodl by se Bůh z nějakého důvodu, že nespasí tvé blízké, za které se věrně postíš a modlíš? Vůbec ne! Musíme k němu volat ve víře: „O, Pane, ty dokážeš zachránit Wall Street. Můžeš vysvobodit hříšníky v New Yorku. Dokážeš vykoupit kteréhokoliv muslima v kterékoliv cizí zemi a můžeš kteréhokoliv člena mé rodiny. Tvá ruka není příliš krátká. Ty můžeš zachránit kohokoliv!“

Nevěř tomu, že jeho ruka byla odseknuta – věř mu, že pro něj není nic nemožné! Získej pohled na jeho lásku a milosrdenství – na jeho mocnou vystřenou ruku, připravenou zachránit!

Na nás je, abychom se modlili, a on shromáždí naše milované, jednoho za druhým!

„‘Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť já jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion.’“ (Jeremiáš 3:14)