MODLITBY, JAKÉ SVĚT NEPOZNAL!

Jeden misionář hovořil v naší církvi o velkém probuzení po celém světě. V každém případě je „duch modlitby“ spojen s poslední žní. Ve Vietnamu, v Číně, na Sibiři, v Amazonii, v Africe a na mnoha dalších místech se Boží lid modlí se zapálením a s horlivostí – s pláčem volají k Bohu, hledají jeho tvář, vypořádávají se se hříchem a obracejí se ke spravedlnosti.

Tento druh modlitby nelze vykonstruovat. Je to výsledek Ducha pokorných proseb – jak Bůh slibuje v Zachariáši 12:10. A tito věřící to již zažívají!

Před nedávnem jsme měli v Times Square Church týdny modliteb a též jsme zakoušeli trochu z tohoto vylití Ducha. Vskutku jsme ve všech částech našeho národa viděli zapálení a horlivost v modlitbách. Avšak doposud jsme nezažili vylití Ducha pokorných proseb!

Bůh mi ukazuje, že i touha k modlitbě musí přijít od Ducha svatého. Nyní mám toto dilema: Bůh slibuje vylít na svou církev Ducha pokorných proseb a já chci být součástí tohoto opravdového Božího jednání. Jak si tedy mohu být jistý, že jsem toto vylití obdržel?

Odpověď je v Zachariáši 10:1: „Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje“ (Zachariáš 10:1, B21).

Musíme žádat Hospodina o tohoto Ducha pokorných proseb! Hojná průtrž mračen v tomto verši naznačuje „blesky a hromy.“ Bůh nám slibuje déšť! V Zachariáši nám říká: „Proste a dám vám z nebes. Musíte to ode mne vyhledávat!“

Je čas, abychom začali Hospodina prosit: „Bože, vylij na mne svého Ducha svatého, abych se mohl naučit modlit! Otevři zásobnici vody. Dovol mi být součástí tvé poslední žně!“

Jakmile na tebe sestoupí jeho Duch pokorných proseb, shledáš, že se modlíš o svatost, zbožnost a čistotu. Budeš se přimlouvat za své blízké, kteří jsou ztraceni, a budeš plakat nad tímto umírajícím světem. Musíš však žádat Ducha svatého, aby to v tobě vypůsobil – a potom mu důvěřovat!