POZNÁNÍ HOSPODINOVÝCH CEST

Je před námi doba, kdy slovo vykoupení nabere zcela nového významu! V minulosti, křesťané uvažovali o vykoupení zejména ve smyslu fyzického uzdravení, ale již brzy největší vykoupení bude ze strachu a hrůzy!

Vykoupení bude v té době znamenat, že člověk má „jisté slovo z nebe“. Ježíš řekl, že lidská srdce budou zmírat strachy kvůli zoufalé situaci na celé zemi (viz. Lukáš 21:16). Lidé se opravdu budou dožadovat toho, aby věděli, jaký další krok se Bůh chystá udělat. Budou hledat všude, aby slyšeli hlas někoho, kdo je tichý, klidný a neblázní. Budou volat: „Prosím, řekni mi – je toto Boží soud? Kdy to celé skončí?“

A kdo si myslíš, že jim dá odpovědi? Ty! Obyčejný křesťan, který tráví čas v Boží blízkosti. Budeš plný klidu a pokoje, přestože vše kolem se hroutí, díky tomu, že Bůh je s tebou a promlouvá k tobě z nebe. On tě varoval, že tohle má přijít a zaslíbil ti ochranu!

Věřím, že Bůh si v těchto posledních dnech použije svůj svatý pozůstatek k tomu, aby pohnul zástupy, obnovil pastory a probudil církve. Tato armáda obrátí srdce lidí zpět k Bohu tím, že je přivede k pokání – skrze modlitbu a zbožné pokárání.

Když mluvím o svatém pozůstatku, nemám na mysli armádu kazatelů, evangelistů a misionářů. Mám na mysli běžné svaté, milující Ježíše, kteří sami budou důkazem a zázrakem pro svět pro jejich pokoj a klid. Bůh si nežádá profesionální armádu, vycvičenou lidskými metodami. Chce muže a ženy, které Duch Svatý vytrénoval v modlitbě! Hledá věřící, kteří s ním tráví čas, připravují svá srdce před ním a učí se naslouchat jeho hlasu.

Sedí tento popis na tebe? Je zrovna teď tvůj život svědectvím pro vystrašený a otřesený svět? Naléhám na tebe, abys trávil s Bohem čas a dovolil mu promluvit k tobě. Požádej ho, aby odkryl hřích ve tvém životě. Zanech všeho, z čeho tě Duch Svatý usvědčí. Dej se mu k dispozici skrze vytrvalé modlitby a tehdy budeš připraveným vojákem v jeho úžasné armádě posledních dnů.