DUCH MILOSTI

Bible říká, že Duch Svatý bude vylit „....Duch milosti a modliteb“ (Zachariáš 12:10)

Kniha Titovi nám říká, že milost je nám dána jako moc nad hříchem, aby nás zmocnila žít střízlivé a svaté životy: „Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. (Titus 2:11-13).

Obrovská míra jeho milosti je v Božích lidech od doby Letnic. Duch svatý seslal usvědčení z hříchů na všechny národy, učíc věřící všech ras a jazyků, jak zanechat bezbožnosti a světských chtíčů. Výsledem je člověk, který žije střízlivě a spravedlivě v přítomném světě, a který touží po příchodu Ježíše.

Věřím, že Zachariáš 12.10 prorokuje, že v posledních dnech, Duch svatý mocně padne na Boží lid duchem milosti, který je kompletně obrátí od vší světskosti. Vyprodukuje to v nich pláč po čistotě srdce!

Jeden milý bratr v Pánu, vedoucí služby si mě zavolal, aby mi řekl, že vedoucí v jeho službě se setkali, aby hledali Pána. Duch svatý začal odhalovat hřích v jejich středu a několik z teamu služebníků muselo být propuštěno. Ten bratr mi řekl, „ Nyní Duch svatý sestoupil, vytváří tlak činit dobré.“

To, co řekl mě zasáhlo a nemohl jsem se toho zbavit: tlak činit dobré. Když Duch svatý sestupuje a zjevuje hřích, ti, kteří byli vlažní nebo dělali kompromisy, bývají usvědčováni.
Služebníci se probouzí k pravdivému „vyučování o milosti“, tomu druhu učení, které usvědčuje lidi z každé skryté věci v jejich životech.

Milovaní, tlak opustit hřích a činit správné bude „horký a těžký“ v církvi Boží posledních dnů!