PŘIVÁDĚT BOŽÍ LID NA KOLENA!

„Tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat“ (Zachariáš 12:10, B21). V Zachariášově proroctví spatřuji nové vidění Kristova kříže.

Právě teď jedná Duch svatý v Izraeli. Zástupy židů se shromažďují u Zdi nářků a s pláčem vyhlížejí příchod jejich Mesiáše. Avšak jednou, a to již brzy, Bůh odstraní závoj a oni poznají Ježíše takového, jaký je a budou plakat nad tím, že ho probodli!

Existuje ještě další uplatnění tohoto verše, které souvisí s církví. Brzy přijde velmi osobní jednání Ducha svatého. Církev Ježíše Krista je natolik otupená hříchem – tak ho natírá na bílo a přehlíží ho – že až přijde Duch s duchem modliteb, přinese rovněž očištění. Tehdy nastane pláč, truchlení, zlomenost – zjistíme, jak naše hříchy zarmucují Boží srdce!

Duch svatý se takto chystá pohnout nejen sbory, ale i rodinami a jedinci. „Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť; rod Davidova domu zvlášť a jejich ženy zvlášť“ (Zachariáš 12: 12, B21).

Jaký velký dar by mohl Bůh dát své církvi těsně před svým příchodem? Ne snad mocnou a usvědčující zprávu o hříchu? Přijde s tak bodavým usvědčením, že nebudeme schopni v sobě tolerovat žádnou nesvatou či nečistou věc!

Abych to shrnul, uvádím předpoklady a znaky vylití Ducha v posledních dnech:

  1. Zaměření na závěrečnou sklizeň duší.
  2. Duch milosti vedoucí k pokání a zbožnosti.
  3. Duch pokorných proseb mající za následek kapitulaci a naléhavost modlitby v Duchu.
  4. Touha po Ježíši a truchlení, zlomenost a pláč se zbožným zármutkem nad hříchem. Jedině pak bude jednání Ducha požehnané a přinese radost!

Nechci promeškat poslední Boží vylití! Modlím se, aby mne do něho zahrnul, a naléhám na tebe, abys činil totéž. Modli se teď se mnou: „Pane, nemám disciplínu potřebnou pro tvou svatou práci. Musíš mi ji dát! Dej mi své břemeno pro ztracené duše; vlož do mne svého plačícího Ducha. Jsi mou jedinou nadějí; a tak se ti poddávám a zcela se k tobě obracím. Udělám, cokoli mi řekneš, a ve všem budu na tobě závislý!“