PŘIPRAVENI NA OBROZENÍ

Můžeme být připraveni pro obrození, když věříme, že veškerá naděje je pryč – že hřešíme v den milosti a že neexistuje nic než odsouzení? Milovaní, nemůžeme mít víru v obrození, dokud nebudeme přesvědčeni, že Bůh stále chce na nás vylít svého Ducha!

Proč by neměla být Amerika souzena? Proč by již neměl přijít Ježíš? Protože je před námi ještě veliká sklizeň a Bůh „…nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání“ (2.Petr 3:9, B21).

Tuto obrovskou Pánovu milost vidíme ve verších z Izajáše, kde dává Bůh instrukce prorokovi, aby řekl Judě: „Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na mé volání? Což je má ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil?“ (Izajáš 50:1-2).

Bůh se již dříve rozvedl s Izraelem a dal jim „…rozlukový list“ (Jeremiáš 3:8). Ale nyní se obrací na Judu, na lid, který ho podvedl a odešel od něho. Bůh Judu stále miloval a přišel k nim s pláčem, aby viděl rozlukový list (viz Izajáš 50:1). Řekl: „Ukažte mi dokumenty o rozvodu! Ukažte mi, že jsem od vás odešel! Přece jsem ještě neodňal svého Ducha svatého. Místo toho stále pracuji nade vším v tomto národě – stále se vás snažím získat, volám vás, přicházím k vám!“

Hospodin mluví k tomuto národu z mnoha kazatelen. Mluví prostřednictvím zbožných mužů a žen, kteří tráví vzácný čas, aby Ho hledali. Volá Ameriku zpět k pokání – zpět k jeho vlastnímu srdci!

Musíme být zcela přesvědčeni, že je stále ještě čas, stále ještě naděje a že když se modlíme, Duch pracuje na všech úrovních společnosti a volá a vábí lid k sobě!