KRISTUS VYSTOUPAL, ABY SE PŘIMLOUVAL

Stejně jako velekněz vystupoval v den smíření po stupních do svatého místa, náš Velekněz vystoupal do nebeského svatostánku, „…většího a dokonalejšího svatostánku, který nebyl postaven rukama“ (Židům 9:11). Ježíš nevystoupal jenom, aby se těšil ze slávy, kterou si zaslouží, nýbrž aby kvůli nám jednal.

Pisatel listu Židům nám připomíná, že veškerá Ježíšova činnost v nebesích je pro nás. „Neboť je stále živ, aby se za (nás) přimlouval“ (7:25, B21). Kristus to všechno dělá pro nás! Co přesně znamená: „Je stále živ, aby se za nás přimlouval“? Věřím, že se Ježíš za nás přimlouvá třemi způsoby:

První způsob: někteří z nás si představují Ježíše, jak stojí před Otcem a snažně jej prosí, aby se nad námi slitoval, když selžeme. Tak tomu však není. Kristova přímluva za nás se musí vypořádat s tím, že nás obviňuje satan. Víte, ďábel přichází k Božímu trůnu, aby nás obvinil z každého selhání a prohřešku. Volá: „Chci spravedlnost. A pokud jsi spravedlivým Bohem, potom tohoto člověka zatratíš a zničíš. Zaslouží si to.“

Ale pak vystupuje Ježíš. Nemusí Otce k ničemu přemlouvat. Spíše jen předloží vítězství svého kříže. Potom se obrátí k satanovi a říká: „Neslyšíš zvuk trubky? Proti tomuto mému dítěti nemáš co namítnout. Dej ruce pryč od mého vlastnictví!“

Druhý způsob: Kristova přímluva za nás znamená, že zajišťuje, abychom získali všechen prospěch zajištěný Miléniem a radovali se z něj. Stejně jako Levité vyžadovali dodržování zákona, který každému poskytoval požehnání, Ježíš dnes pro nás vyžaduje privilegia Milénia. Ujišťuje nás o tom, že jsme podle zákona volní.

Třetí způsob: Ježíš se přimlouvá v našich srdcích a smiřuje nás s Otcem. Neustále odpovídá na naše pochybnosti a strachy a připomíná nám, že nám bylo odpuštěno. Můžeme důvěřovat Boží věrnosti, jež nám zajišťuje veškerou moc a sílu, kterou potřebujeme.