MUSÍME VZÍT BOHA ZA SLOVO

„Hospodin řekl: Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký“ (Genesis 18:20, B21). Všichni rádi slyšíme o Božím slitování, milosti a nesmírné trpělivosti. Nechceme už ale čelit skutečnosti, že již brzy zakročí proti všemu, co je sodomské.

Takto Bůh zjevil svou povahu Mojžíšovi: „Hospodin prošel kolem něj a volal: ‚Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích“ (Exodus 34:6-7, B21). A přece v tom samém verši Bůh dodává: „Nezapomíná však trestat“ (verš 7).

Hospodin řekl: „Nad hříchem nepřimhouřím oči! Ano, jsem slitovný a nesmírně trpělivý, přichází však čas, kdy má trpělivost se hříchem bude u konce. A tehdy bude Sodoma spálena!“

K Lotovi přišli dva andělé s varováním: „Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby tě nesmetl trest tohoto města“ (Genesis 19:15, B21).

Lot zřejmě nebral toto varování vážně, protože druhý den ráno spal a andělé ho museli probudit. Jeho zeťové si určitě mysleli: „Kdyby tomu varování skutečně věřil, byl by teď na cestě odsud. Když tomu nevěří, proč bychom měli my?“ To by nám všem mělo udělit lekci. Potřebujeme žít, jako kdyby se Kristus měl již brzy vrátit, aby ostatní našemu svědectví naslouchali.

Věřím v to, co se nazývá „božská ultimáta“ - časy, kdy Duch svatý ví, že tě tvůj hřích už přivádí ke zničení. Pán k tobě přichází a říká: „Jsem Bůh milostivý a chci tě od toho uchránit. Nyní se odvrať od svého hříchu. Poslechni mé Slovo!“

Tato ultimáta nacházíme v celé Bibli. Například Skutky nám říkají, že Ananiáš a Safira byli varováni, aby nezarmucovali Ducha svatého tím, že by mu lhali. Oni však neposlechli a lhali – a okamžitě se skáceli mrtví.

Nezáleží na tom, jak často se modlíš či postíš, ani jak jsi věrný v konání Božího díla. Jestliže nevěříš, že Bůh se bude vážně zabývat tvým hříchem, děláš si iluze!