OBROZENÍ SRDCE

Přišel jsi poprvé k Pánu jen proto, že jsi od Něho něco chtěl? Obrátil ses k Bohu, abys zanechal drog, aby se obnovilo tvé manželství, abys byl zproštěn finančních problémů?

Pravda, Kristus pro tebe dělá zázraky. Koná ve tvém životě nemožné. Přicházíš-li však k Němu pouze, abys od Něho něco získal – pouze, aby tě zbavil problémů – nikdy nedorosteš do dospělosti ani o píď. Naopak, porosteš jen stěží.

Připomeň si dobu svého obrácení. Nastalo poté, co nějaké saranče všechno sežralo? Bylo tvé zdraví oslabeno? Bylo některé z tvých dětí v nesnázích? Skončil jsi ve zkáze, na pokraji smrti a zničení?

Prosím, nechápej mne špatně. Ovšem, že Bůh rád zachraňuje lidi, kteří si přivodili zkázu. Když je vše ztraceno, On je vždycky blízko a věrně vysvobozuje. Avšak, milovaný, nemůžeš přicházet k Ježíši jen pro úlevu. Musíš k Němu přicházet, protože je Bohem a protože si zaslouží tvůj život, tvé uctívání, tvou poslušnost.

Možná, že si zrovna říkáš: „Ano, připouštím, že jsem nedbal na Boží Slovo a že jsem stále v poutech zakořeněného hříchu. Zacházím příliš daleko na to, abych získal od Pána uzdravující dotek?“

Ne, vůbec ne! Pokud jsi začal vzývat Pána dnes, při své potřebě, dodá ti čas občerstvení. Kdykoli mu přineseš opravdově kající srdce, bude jednat jako tvůj prostředník a přímluvce, nikoli jako tvůj soudce.

Chceš dorůst do dospělosti v Kristu? Chceš, aby tě Pán v lásce napomínal a vedl ke zbožnosti? Potom jej dnes vzývej. Nic jiného tě neudrží na jeho cestě, kterou pro tebe přichystal, než zlomené a zdeptané srdce!

„Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné a jehož jméno je Svatý: Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných“ (Izajáš 57:15).